ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شود و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌آید.
تبصره ـ هزینه ‌ناشی ‌از تغییر عنوان دستگاه از محل ‌صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری وزارت ورزش و جوانان تأمین می‌گردد
.
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 منبع: روزنامه رسمی شماره 19215 به تاریخ 27/11/1389