‌مصوب 1356.2.29 کمیسیونهای پارلمانی مجلسین

‌فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - در اجرای ماده 4 قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی مصوب 16 خرداد 1353 (2533) سازمانی به نام مراکز جهانگردی برای‌ورزشهای زمستانی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت سهامی وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل‌می‌شود.

‌ماده 2 - مرکز اصلی سازمان تهران می‌باشد. سازمان می‌تواند در سایر نقاط کشور شعبه یا نمایندگی دائر نماید.


‌ماده 3 - سرمایه اولیه سازمان یکصد میلیون ریال منقسم به سهام یک میلیون ریالی می‌باشد که از محل وامهای اعطایی دولت به فدراسیون اسکی‌کشور تأمین شده است و تماماً متعلق به دولت بوده و غیر قابل انتقال می‌باشد.

‌تبصره 1 - هیأت مدیره سازمان موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تشکیل سازمان کلیه اموال غیر منقول و تجهیزات و تأسیسات پذیرایی‌مراکز اسکی ورزشهای زمستانی را که از محل وام و سایر کمک‌های اعطایی دولت به فدراسیون اسکی کشور تهیه شده توسط هیأتی مرکب از سه نفر‌افراد بصیر که با موافقت وزیر اطلاعات و جهانگردی تعیین خواهند شد ارزیابی و جزء سرمایه قطعی سازمان محسوب دارد.

‌تبصره 2 - منابع ملی شده که در اختیار فدراسیون اسکی است با رعایت مقررات مربوط به خود می‌تواند مورد استفاده سازمان قرار گیرد.

‌ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

1 - احداث مهمانخانه، هتل، رستوران و انواع ساختمانهای مسکونی و امثال آن و بهره‌برداری از آنها.

2 - احداث تأسیسات و تجهیزات مراکز ورزشی و بهره‌برداری از آنها.

3 - ایجاد یا توسعه و تجهیز مراکز ورزشهای زمستانی جنب تأسیسات پذیرایی مذکور در بند یک.

4 - خرید و فروش و اجاره و انجام معاملات نسبت به اموال غیر منقول برای پیشرفت و بهبود برنامه‌های سازمان.

5 - تحصیل اعتبار و وام از منابع داخلی و خارجی با رعایت قانون برنامه و بودجه.

6 - سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی در زمینه‌های مربوط به هدفهای سازمان با رعایت مقررات مربوط.

7 - انجام هر نوع عملیاتی که با هدفهای سازمان ارتباط داشته باشد طبق مقررات این اساسنامه.

‌فصل دوم - ارکان سازمان

‌ماده 5 - ارکان سازمان به شرح زیر است:

‌الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

ج - مدیر عامل.

‌د - حسابرس (‌بازرس).

‌ماده 6 - مجمع عمومی:

‌مجمع عمومی سازمان مرکب است از:

1 - وزیر اطلاعات و جهانگردی.

2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.

3 - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا معاون او.

4 - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.

5 - وزیر آموزش و پرورش یا معاون او.

‌ریاست مجمع عمومی با وزیر اطلاعات و جهانگردی است.

‌ماده 7 - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌گردد. یک بار تا آخر تیر ماه هر سال جهت تصویب ترازنامه و صورت حساب عملکرد و یک‌بار در شش‌ماهه دوم سال برای تصویب بودجه سازمان و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد. مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند در‌صورت لزوم به پیشنهاد هر یک از اعضاء و دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل شود.

‌ماده 8 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

1 - تصویب خط مشی کلی و برنامه سازمان.

2 - تصویب بودجه سالانه و تغییرات آن.

3 - رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش حسابرس (‌بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و‌تقسیم سود ویژه و پیشنهاد تأمین منابع مالی.

4 - تصویب تشکیلات سازمان و آیین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی.

5 - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6 - تصویب افزایش سرمایه سازمان.

7 - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی و خارجی.

8 - تصویب پیشنهاد هیأت مدیره سازمان در مورد سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور.

9 - تصویب سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر مؤسسات.

10 - تعیین میزان حقوق و مزایا یا حق حضور یا حق‌الزحمه هیأت مدیره و حسابرس (‌بازرس) و مدیر عامل با تأیید شورای عالی حقوق و‌دستمزد.

11 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که در حدود این اساسنامه در مجمع عمومی مطرح می‌شود.

‌ماده 9 - هیأت مدیره سازمان از سه نفر تشکیل می‌شود که یک نفر به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی و یک نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس‌سازمان برنامه و نفر دیگر به پیشنهاد رییس فدراسیون اسکی کشور و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

‌تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره بلامانع است رییس مجمع عمومی یک نفر از اعضاء هیأت مدیره را به سمت رییس هیأت مدیره تعیین می‌نماید.

‌تبصره - در صورت استعفاء یا برکناری یا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیر عامل شخص جانشین فقط برای باقی‌مانده مدت به‌ترتیبی که در این اساسنامه پیش‌بینی شده برگزیده می‌شود. اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل پس از انقضاء دوره تا انتخاب مجدد مسئولیت‌های امور‌شرکت را عهده‌دار خواهند بود.

‌ماده 10 - هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد صورت‌جلسه هیأت مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضاء و‌رییس هیأت مدیره برسد.

‌ماده 11 - وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:

1 - بررسی و تأیید طرح تشکیلات سازمان و آیین‌نامه استخدامی با رعایت مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

2 - بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌ها برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

3 - تهیه برنامه‌ها و طرحها.

4 - پیشنهاد اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی به مجمع عمومی.

5 - تصویب اعطای وام و اعتبار به بخش خصوصی در حدود بودجه مصوب با رعایت آیین‌نامه وام که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

6 - بررسی و تأیید بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای طرح در مجمع عمومی.

7 - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور به مجمع عمومی.

8 - تصویب قراردادها.

9 - اتخاذ تصمیم در مورد معاملاتی که انجام مناقصه و مزایده در مورد آنها میسر نیست و یا به مصلحت نمی‌باشد برای پیشنهاد به کمیسیون ماده71 قانون محاسبات عمومی.

10 - پیشنهاد سرمایه‌گذاری سازمان در شرکت و مؤسسات دیگر به مجمع عمومی.

‌ماده 12 - تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء معتبر است.

‌ماده 13 - چک‌ها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضاء دو نفر مدیر عامل و رییس هیأت مدیره برسد و در غیاب رییس هیأت مدیره یکی از اعضای‌هیأت مدیره به معرفی او امضاء خواهد کرد.

‌مدیر عامل:

‌ماده 14 - مدیر عامل به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی سازمان برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او‌بلامانع است.

‌ماده 15 - مدیر عامل مسئول امور اجرایی سازمان بوده و عهده‌دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. موارد زیر از‌جمله اختیارات اوست:

1 - اداره امور سازمان طبق این اساسنامه و مقررات مربوط

2 - استخدام و عزل و نصب و تعلیق کارکنان و انجام کلیه امور استخدامی و خرید خدماتی که هیأت مدیره برای انجام برنامه‌های سازمان لازم‌تشخیص دهد و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تصویب هیأت مدیره و صدور دستور پرداخت‌ها با رعایت بودجه مصوب سازمان و‌مقررات استخدامی و مالی مربوط.

3 - تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان

4 - تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی همچنین استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی.

‌تبصره - مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات اجرایی و همچنین حق امضای خود را به معاونان یا سایر کارمندان سازمان‌واگذار نماید.

‌حسابرس (‌بازرس):

‌ماده 16 - حسابرس (‌بازرس) سازمان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای‌مدت یک سال انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

‌وظایف حسابرس (‌بازرس):

‌ماده 17 - وظایف حسابرس (‌بازرس) به شرح زیر است:

1 - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان.

‌حسابرس (‌بازرس) مکلف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارش خود را برای نمایندگان صاحب سهام و مدیر عامل ارسال دارد.

2 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای سازمان با اطلاع مدیر عامل.

3 - انجام سایر وظایفی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس معمول است.

‌تبصره - هیأت مدیره مکلف است یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان را برای بررسی و اظهار نظر به حسابرس(‌بازرس) تسلیم نماید.

‌ماده 18 - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری سازمان را ندارد و نحوه رسیدگی وی نباید موجب وقفه در امور جاری و عادی سازمان‌شود.

‌فصل سوم - مقررات مختلف

‌ماده 19 - سال مالی از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل سازمان تا‌پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

‌ماده 20 - سود ویژه سازمان در ده سال اول تشکیل سازمان پس از کسر مالیات و اندوخته قانونی به حساب اندوخته مخصوص برای افزایش‌سرمایه منظور خواهد شد.

‌ماده 21 - سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع مقررات قانون تجارت و شرکتهای دولتی خواهد بود.

‌اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و پنج تبصره به استناد ماده چهار قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی پس از تصویب کمیسیونهای‌استخدام، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و جهانگردی مجلس سنا، در جلسات روز چهارشنبه چهارم و چهارشنبه 2536.2.14، به ترتیب در‌جلسات روز پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای‌اداری، اطلاعات و جهانگردی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی