بسمه تعالی

طرح احیاء و توسعه ورزش کارکنان دولت

با "محوریت ارتقاء بهره وری نیروی انسانی"

10/4/1391

تهیه و تدوین : ابراهیم قدیری علمداری

 مقدمه

          دولتمردان و مجلسیون با توجه به اهمیت ورزش کارکنان دولت ، بخشنامه ، آئین نامه و مصوبه های بسیاری از جمله آئین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت مصوب 1376 هئیت محترم وزیران ، ماده 154 قانون کار و آئین نامه اجرائی مربوطه (ورزش کارگری ) ، تشکیل شورایعالی ورزش کارکنان دولت در سال 1377 و تدوین آئین نامه و چهارچوب سیاستهای توسعه فرهنگ ورزش کشور و تدوین آئین نامه انجمنهای ورزش دستگاههای دولتی در سال 1379 ، صدور مجوز و تامین اعتبار در تبصره ها و ضوابط اجرایی بودجه های سنواتی از سال 1382 برای هزینه ورزشی کارمندان مانند بند چ تبصره 7ماده واحده قانون بودجه سال 1382 و 1383 و تدوین آئین نامه اجرایی و ... بند 120 و 85 ماده واحده تبصره قانون بودجه سالهای 1390 و1391و نهایتا تاکید بر "توجه و تشویق کارکنان دولت به امر ورزش" در بند 4 راهبردهای تازه به تصویب رسیده وزارت ورزش و ... با الهام از بند سوم اصل سوم قانون اساسی و یافته های مدیریت بهره وری ، علوم ورزشی و ارگونومی بتصویب رسانده و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده اند ولی متاسفانه ، نتیجه قابل قبولی نداشته و تنها اعتبارات فوق ، کمک هزینه و بعضا هم تحقق اهدافی بغیر از ورزش کارکنان دولت بوده است که در بخشهای بعدی بتفصیل به آنها پرداخته شده است.

             بدلیل عام بودن و ابهام در سوالاتی مختلفی از قبیل "آیا وجود آمادگی جسمانی در کارکنان واقعا یکی از عوامل مدیریت بهره وری نیروی انسانی است؟ و آیا با وجود عدم توازن بین دخل و خرج کارکنان و فقر فرهنگ ورزشی و ... طرح موضوع"الزام عملیاتی نمودن ورزش کارکنان دولت" منطقی و عملی است؟" این مقاله بجهت مقبولیت و تسهیل اجرای طرح در دو بخش تقدیم حضور میگردد بخش اول تحلیل ، تفسیر و رفع ابهام مدیریتی و کارشناسی عوامل مدیریت بهره وری و ارتباط آن با ورزش و آسیب شناسی و شفاف نمودن دلایل عدم موفقیت ورزش کارکنان دولت و بخش دوم ارائه استنادات قانونی و فرآیند اجرایی طرح پیشنهادی.

               تفاوت اساسی این طرح با مصوبات گذشته ضمن بهره برداری از مصوبات قبلی ، مزایایی همچون وجود رویکرد نوین مدیریت بهره وری به ورزش و ارائه برنامه اجرایی و وجود ابزار های کنترلی که صحت و استمرار اجرای طرح را تضمین می کند ، پرداخت فوق العاده بهره وری ورزشی  منوط به کسب امتیاز لازم در آزمون آمادگی جسمانی مربوط به شغل شاغل و حضور در تمرینات تیم می باشد و ضمنا امتیازات مکتسبه بدون هیچگونه امکان دخالت اشخاص ، از طریق اتوماسیون و شبکه دولت به واحد کارگزینی دستگاه محل خدمت کارکنان ارسال و بعد از محاسبه و پردازش در حکم کارگزینی درج میشود و بخش عظیمی از بار مالی ناشی از اجرای این طرح از هدفمند نمودن اعتبارات موجود تامین خواهد شد و مسئولیت اجرایی و غیر حاکمیتی درراستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به موسسات عمومی غیر دولتی و هئیتهای ورزشی واگذار و امور حاکمیتی با ساماندهی ساختار سازمانی واحد های دولتی امکان پذیر خواهد شد.


تحلیل مدیریتی الزام وجود آمادگی جسمانی در کارکنان و آسیب شناسی دلایل عدم موفقیت ورزش کارکنان دولت

  بخش اول :

فقر فرهنگ ورزشی و مشکلات تغییر این فرهنگ

                تغییر و یا ایجاد یک پدیده نو غالبا در ابتدا با مقاومت همراه می باشد و در صورت موفقیت و حصول نتیجه بهتر و ایجاد تحول ، بتدریج اشتیاق همکاری و استقبال بیشتر می شود و سپس به عنوان یک نیاز و رفتار مستمر نمود پیدا میکند ولی جهت کاهش این مقاومتها قبل از شروع تغییر ، آسیب شناسی و تحلیل علل عدم موفقیت ورزش در بین کارکنان دولت خواهد توانست نیمی از موانع را حل و مسیر حرکت را هموار کند چرا که عملیاتی شدن جدی این طرح متاسفانه با یک رفتار و مکانیزم دفاعی روانی پیچیده و پنهان از طرف کارکنان و مدیران مواجه خواهد بود و اکثرا مایل به استفاده از فوق العاده بهره وری ورزشی خواهند بود بدون اینکه به ورزش پرداخته باشند. غالبا اذعان می کنیم ورزش و تربیت بدنی فوائد بیشمار اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ... دارد ولی عملا در ورزش کردن کاهلی می نماییم این تناقض بین بیان و عمل و حذف ورزش از فعالیتهای روزانه بیش از 90 درصد مردم ، مشکلات عدیده ای را برای اجرایی شدن این طرح خواهد داشت لیکن جهت شفافیت ادعاهایمان و مقبولیت منطقی این طرح قبل از ارائه مستندات قانونی و تقدیم مراحل اجرایی و تامین منابع مالی مورد لزوم جهت اجرا ، به تحلیل و آسیب شناسی علت فقر فرهنگ ورزشی و عدم رغبت به انجام فعالیتهای ورزشی و حذف آن از برنامه های مدیریتی و یا عدم توجه به وجود آمادگی جسمانی در کارکنان با رویکرد مدیریت بهره وری نیروی انسانی خواهیم پرداخت و سپس برنامه عملیاتی را با استناد به قوانین و یافته های علوم مدیریتی تقدیم حضور خواهیم کرد.

         در این بخش از مقاله سعی شده با ارائه مزایا و فوائد عینی توجه به ورزش و معایب و مضرات ملموس عدم توجه به ورزش در دو جامعه و فضای متفاوت کارمندی نشان داده شود تا بلکه با این مستندات عینی و ملموس حقانیت و موثر بودن ورزش را اثبات و میل و رغبت و موافقت پیگیرانه مدیران محترم دستگاههای اجرایی و نمایندگان محترم مجلس را در تصمیم گیریها و مصوبات جلب نماید البته مسئولین تصمیم گیر کشور قطعا از اثربخشی مفید این پدیده مطلع هستند که هر سال اعتبارات کلانی را برای توسعه ورزش همگانی و کارکنان دولت و ... بصورت اختیاری و بعضا هم بصورت تکلیفی تصویب میکنند ولی غرض از ارائه این طرح ، هزینه کرد واقعی اعتبارات ورزشی است در صورتی که برای استفاده بهینه از این اعتبارات هیچ برنامه ، کنترل ، ضمانت و ارزیابی جدی وجود ندارد و بدلیل عدم توازن بین دخل و خرج کارکنان و عدم باور باطنی به فوائد ورزش در بسیاری از مدیران و کسری اعتبار در دیگر فصول هزینه و ... ، اعتبارات این بخش بغیر از اهداف تعریف شده هزینه می شود با عنایت به اینکه با مقبولیت و کاربردی شدن این طرح و غالب شدن فضای مجازی فرهنگ ورزش در ادارات قطعا نگرش خانواده کارکنان دولت و در ادامه ، مردم به ورزش بهتر خواهد شد و موفقیت این عامل بهره وری نیروی انسانی شاید الگویی برای توجه و ساماندهی به دیگر عوامل بهره وری باشد.

تحلیل و بررسی اهمیت آمادگی جسمانی از دیدگاه مدیریت بهره وری نیروی انسانی و ارگونومی

          در مدیریت بهره وری توجه به مدیریت منابع انسانی را از عوامل اصلی توسعه پایدار نام برده اند ، لیکن صاحب نظران و دانشمندان علوم مدیریتی بعد از سالها تحقیق و پژوهش در کشورها و سازمانهای مختلف ، به این باور رسیده اند که بهره وری نیروی انسانی از عوامل اصلی توسعه پایدار بوده و آمادگی جسمانی یکی از شاخصهای اصلی بهره وری نیروی انسانی بشمار میرود البته کارشناسان متذکر شده اند که بکار گیری و تعامل جمیع عوامل بهره وری نیروی انسانی ، در کارآمدی سیستم موثر خواهد بود و عدم بکارگیری هریک ازحلقه های این زنجیره ، باعث ناکارآمدی و نابسامانی سیستم خواهد شد.

          مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) معتقد است نیروی انسانی الزاما بایستی وظایف محوله در مشاغل مختلف را در حدود 8 ساعت کاری (44 ساعت در هفته) با توانمندی ، دقت و سرعت لازم بدون احساس ضعف ، خستگی و آسیب انجام دهد و از نظر روحی هم دارای وضعیت مناسبی برای شغل مورد نظر باشد با عنایت به اینکه معتقد است این اهداف صرفا با حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی که نتیجه پرداختن به ورزش مستمر است حاصل می شود.دانشمندان علوم پزشکی ورزشی ، معتقدند ورزش کردن ضمن تخلیه فشارهای روانی و  تسریع و تسهیل در مکانیزم های فکری و تحرکات فیزیکی به تبع خون رسانی بهتر به مغز و عضلات ، عامل ترشح هورمون آندروفین بوده و آندروفین هم باعث شادی و نشاط در انسانها شده و تعادل روحی و روانی را فراهم می کند.

         سازمانهای موفق و کارآمد دولتی و خصوصی علی الخصوص شرکتهایی که در بازارهای جهانی بواسطه تولید کالاهای مرغوب و با کیفیت و ارائه خدمات بهینه دارای شهره جهانی هستند و در جذب نیروی انسانی ضمن توجه به دیگر تخصصها و مهارتهای متقاضیان کار ، دقت کافی در تست و آزمون آمادگی جسمانی را دارند و حتی برای کارکنان ستادی و صفی شاغل هم برنامه ها و مسابقات ورزشی و تفریحی جهت حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و روحی به منظور تامین انرژی لازم برای حدودا هشت ساعت کار مداوم بدون احساس خستگی و ضعف جسمانی برنامه ریزی های مفصل و جدی دارند و معتقد هستند نیروی انسانی فاقد آمادگی جسمانی مطلوب یکی از عوامل ناکارآمدی و کاهش در تولید و راندمان کاری است و ضمنا هزینه های ورزشی را هزینه های مصرفی ندانسته بلکه هزینه سرمایه گذاری میدانند.

همگرایی عوامل بهره وری باعث توسعه پایدار میشود و هیچکدام بر یکدیگر ارجحیت ندارند

          همچنانکه در متون قبل به اثر بخشی و کارآمدی حاصل از نتیجه همگرایی و هم افزایی عوامل بهره وری سیستم ، علی الخصوص عوامل بهره وری نیروی انسانی با یکدیگر اشاره شد لذا عدم وجود تعامل و تاثیر پذیری در هریک از عوامل بهره وری ، آهنگ و روند توسعه را کند و بعضا مختل میکند و حتی بدلیل عدم انجام بهینه نقش هریک از عاملین بهره وری نیروی انسانی در سیستم ، موجب بی توجهی به عوامل دیگر شده و اثر بخشی سیستم را در حد مرگ سازمانی پیش می برد مانند:

-عدم رعایت جدی شاخص های گزینش کارکنان باعث ترویج بی دینی ، بی اعتقادی و فساد اخلاقی و عدم تعهد ، و قطع برکت و موهبت الهی خواهد شد.

-عدم پرداخت حقوق مکفی و بی اعتنایی به رشد تورم و توازن دخل و خرج کارکنان و نتیجتا کاهش انگیزه کاری ، عدم تمرکز فکری ، بروز و توسعه فساد اداری و مالی بدلیل وجود نیاز های مادی ، جایگزینی اهداف فردی بجای اهداف سازمانی ، عدم وجود رضایت شغلی و ... .

-عدم وجود سیستم ارزیابی قانونی عملکرد و نهایتا ناشایسته سالاری در انتصابها ، عدم تعلق خاطر ، تنبیه و تشویق های نابجا ، ترویج بی قانونی ، سیاسی شدن جو دستگاه اجرایی ، تشکیل سازمانهای غیر رسمی مخرب و ... که عمیق ترین زخم و مهلک ترین ضربه را به سیستم وارد و باعث ازبین رفتن انگیزه کاری می شود و برانگیخته کردن مجدد انگیزش نیروی انسانی ، کار بسیار بسیار سخت ، زمان بر و پیچیده ای است.

-عدم نیاز سنجی آموزشی و عدم برگزاری دوره های آموزشی و مهارتهای شغلی منجر به عدم اطلاع از یافته های جدید علوم مدیریتی ، اداری ، مالی و تخصصی و نهایتا کاهش بهره وری و افزایش هزینه ها و کاهش تولید کالا و ارائه خدمات نامطلوب می شود.

-همینطور عدم توجه به شاخص های آمادگی جسمانی و ورزشی بواسطه افزایش وزن و بیماریهای قلبی و عروقی ، محدودیتهای حرکتی و مشکلات مفصلی ،  ضعف جسمانی و به تحلیل رفتن عضلات ، افسردگی و بد خلقی و عدم تکریم مناسب ارباب رجوع بواسطه عدم وجود نشاط روحی و عدم تخلیه استرس های روانی توسط ورزش ، ابتلا به انواع بیماریهای داخلی از جمله دیابت که مجموع الحیث باعث غیبت های مکرر غیرارادی جهت معالجه و افزایش استفاده از مرخصی های استعلاجی و ازبین رفتن استمرار ، انگیزه ، ریتم و کار جمعی و نهایتا از دست دادن اجباری  نیروی انسانی فعال ، متخصص و مجرب که سالها سازمان برای تخصص و تجربه اندوزی آنها هزینه های گزاف انجام داده است و ضمنا هزینه های سرسام آور و ارزبر پزشکی هم به هزینه های دیگر اضافه می شود.

-عدم توجه به تعهد ،تخصص ، تجربه ، که موجب ارائه خدمات غیر قابل قبول و پائین آمدن کمیت و کیفیت کالاها و خدمات و کاهش راندمان کارخانجات و صنایع و خروج ارز از کشور و ...

            این نقیصه و نادیده گرفتن عوامل بهره وری و بی اعتنایی به مدیریت علمی که منجر به بروز مشکلات عدیده میشود بیشتر در کشورهای در حال توسعه و یا جهان سوم مشاهده میگردد.ولی در کشورهای توسعه یافته مدیران و کارشناسان دلایل ناکارآمدی و عدم بهره وری هریک از عوامل را دقیقا بررسی و رفع مشکل می نمایند و ورزش را یکی از برنامه های لاینفک فعالیتهای روزانه خود قرار می دهند.

ضعف عملکرد عوامل مدیریتی توجیه منطقی برای حذف ورزش از برنامه ریزی در سیستم نیست

       متاسفانه ورزش و تربیت بدنی بعنوان شاخص بهره روی از فرآیند مدیریتی بعضی دستگاهها کلا حذف و یا کم رنگ و بلااثر شده است و حتی بعضی ها انجام این هزینه ها را زائد و بی ثمر میدانند و تعداد کثیری از کارکنان و مدیران معتقدند اگر صرفا توازن بین دخل و خرج بوجود آید و یا به عبارتی حق الزحمه دریافتی کارکنان افزایش یابد فرآیند سیستم مدیریتی ، اداری ، مالی ، پرسنلی و... توسعه پیدا کرده و راندمان کار افزایش خواهد یافت لیکن ضمن تائید مشروط این اظهار نظر ، تامین نیاز های اولیه و معیشتی که از عوامل بی قید و شرط بهره وری نیروی انسانی است ولی هیچیک از عوامل بهره وری نیروی انسانی به تنهایی توانایی حل مشکلات را نداشته و هر کدام از عوامل بهره وری بخشی از روند توسعه را عهده دار هستند و ضعف و سوء عملکرد هر یک از این عوامل ، همگرایی و هم افزایی سیستم را مختل و بهره وری را کاهش خواهد داد با عنایت به اینکه ناکارآمدی هر یک از عوامل ، ضعف و احیانا سوء مدیریت میباشد و نمی تواند دلیل و بهانه ای منطقی برای حذف ورزش از سیستم باشد یعنی اگر حقوق مکفی به کارکنان پرداخت گردد ولی در دیگر عوامل کوتاهی و قصور شود روند سیستم بهره ور نخواهد بود و افت کاملا محسوسی نمایان خواهد شد لیکن شاخص "آمادگی جسمانی مطلوب کارکنان" در کنار دیگر شاخصها مانند تخصص ، تعهد ، تجربه ، توجه به حقوق و معیشت کارکنان ، آموزش و افزایش مهارتهای شغلی ، رفع تبعیض ، برقراری و حفظ سیستم ارزیابی و شایسته سالاری و غیره در اثربخشی و کارآمدی عملکرد نیروی انسانی موثرند با توجه به اینکه ضرر و زیانهای وارده در کوتاه زمان مشخص نشده و در بلند مدت خود را نشان خواهند داد و مرگ سازمان ، زمانی است که انگیزه کاری از بین رفته و اهداف فردی جایگزین اهداف سازمانی شده است و لیکن عدم توجه به هرکدام از عوامل و اصول مدیریت منابع انسانی ، سطح رضایت شغلی را کاهش داده و ضرر و زیانهای خاص خود را در سیستم خواهد گذاشت که در مبحث قبلی به آن اشاره گردید.

مزایا و فوائد فردی و سازمانی اجرای طرح

1-تضمین و تامین سلامتی فرد و مطلع ساختن کارکنان از سطح وضعیت سلامتی خود با انجام معاینات پزشکی و تستهای کلینیکی و پاراکیلینیکی در ادوار منظم که قبل از آزمون آمادگی جسمانی گرفته خواهد شد و وجود نگرش آماتوری به ورزش کارکنان دولت.

2-عدم وجود بار مالی ناشی از معاینات پزشکی و تستهای کلینیکی و پاراکیلینیکی.هزینه این عملیات از طریق بیمه خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و بیمه های تکلمیلی پرداخت خواهد شد.

2-عدم امکان اشتباه و تخلف احتمالی در شناسایی فرد و جایگزینی افراد با یکدیگر با عنایت به اینکه شناسایی قبل از اخذ آزمون آمادگی جسمانی و حضور در تمرینات تیم توسط اثر انگشت و یا مردمک چشم همانند حضور و غیاب کارکنان انجام خواهد شد.

3-ارزیابی قانونی ، دقیق و عادلانه برمبنای کسب امتیاز و زحمات واقعی کارکنان در آزمون آمادگی جسمانی و یا حضور در تیمهای ورزشی و صدور تائیدیه از نرم افزار ورزشی که نتایج عملکرد توسط اتوماسیون بصورت الکترونیکی از محل آزمون و تمرینات به کارگزینی دستگاهها ارسال خواهد شد.

4- درج"فوق العاده بهره وری ورزشی" در احکام کارگزینی کارکنان و برسمیت شناختن ورزش بعنوان عامل بهره وری نیروی انسانی.

5-پرداخت دو بار هزینه البسه و پوشاک ورزشی در سال به کلیه کارکنان بدون هیچ قید و شرطی با انگیزه تشویق و جذب کارکنان به ورزش(هدفمندی اعتبارات) بصورت نقدی از اعتبارات کمکهای رفاهی (فصل ششم اعتبارات هزینه ای).

6-کاهش هزینه اجرای طرح بدلیل استفاده از دستگاههای الکترونیکی (سخت افزار و نرم افزار) و ارسال نتایج آزمون از طریق شبکه دولت و محاسبه و درج امتیازات توسط نرم افزار.

7-قانونی بودن طرح بدلیل استناد به قوانینی همچون مدیریت خدمات کشوری ، برنامه پنجم توسعه ، استفاده و تجدید مفاد کلیه بخشنامه و آئین نامه های گذشته در خصوص توسعه ورزش کارکنان دولت.

8-استفاده از پتانسیل های مالی قانونی برای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی بصورت تشویقی.

9-هدفمند نمودن اعتبارات پرداختی در اشکال و منابع مختلف

10-جامعیت و شاملیت طرح بطوری که کلیه کارکنان با توجه به وضعیت سنی ، جنسی و وضعیت فیزیکی و جسمانی آنها آزمون و امتیاز دهی خواهد شد.

11-ورزش باعث ترشح هورمون آندروفین شده و از خصوصیات این هورون افزایش نشاط ، شادابی و خوش خلقی است لیکن با ترشح این هورمون در کارکنان ، تعاملات صمیمی تر شده و بدلیل خوش خلقی اکرام ارباب رجوع هم خواهد شد.

12-در صورت موفقیت این طرح ضمن انعکاس جهانی آن بعنوان دستاوردی مهم در راستای ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ، خواهیم توانست از الگوی منطق و فلسفه این طرح برای ارتقاء بهره وری دیگر عوامل بهره وری بهره ببریم.

13-مقبولیت این طرح بدلیل سرایت فرهنگ ورزش در حداقل هشت میلیون نفر خانواده درجه یک کارکنان دولت باعث توسعه گسترده ورزش در سطح عموم خواهد شد که فوائد بیشمار اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت.(آمار کارکنان دولت را حدودا دو میلیون نفر اعلام میکنند)

14-با توجه به اینکه امور اجرایی این طرح به هئیت ورزش همگانی (انجمن ورزش کارمندان دولت) در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 واگذار خواهد شد با فعال شدن این موسسه عمومی غیر دولتی ، اشتغالزایی هم به همراه خواهد داشت.

15-بدلیل توجه به حفظ و ارتقاء سلامتی و شادابی کارکنان دولت در این طرح ، خواهیم توانست از نیروی انسانی متخصص بنحو احسن بهره ببریم که بزرگترین و گرانبها ترین دستآورد خواهد بود.

بخش دوم:

 

استنادات قانونی

و

فرآیند اجرایی طرح

چکیده:

            نگرش در این طرح آماتوری بوده و رویکرد حفظ و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی است و مشمولیت این طرح شامل کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه سطوح سنی ، جنسی و معلولین است و سطح آمادگی جسمانی توسط کارشناسان مربوطه با توجه به شغل ، شرایط سنی ، جنسی ، فیزیکی و کلاس بندی معلولین و جانبازان ارجمند و دیگر عواملی که حقی از کسی ضایع نگردد تعیین خواهد شد و با توجه به اینکه رویکرد در این طرح ، حفظ و ارتقاء بهره وری است لذا برای اشخاصی که دارای بیماری باشند توسط کمیسیون پزشکی ورزشی شرایط خاص تعریف خواهد شد و کارکنانی که متمایل به بهره مندی از 1-فوق العاده بهره وری ورزشی و 2-حق عضویت در تیمهای ورزشی باشند بایستی پرسشنامه اعلام علاقمندی به مشارکت در ورزش را تکمیل و سپس جهت بهره مندی از هرکدامیک موارد که اعلام تمایل کرده اند بعد از اخذ کارت سلامت ، در آزمون آمادگی جسمانی و تمرین تیمها مشارکت و طی مراحل و کسب گواهی لازم ، از مزایای آن برخوردار شوند.

تبصره : لازم به توضیح است که هر شش ماه یکبار برای کلیه کارکنان ، چه آنانی که اعلام علاقمندی کرده و یا نکرده اند ، بلا استثناء و بدون هیچ قید و شرطی هزینه کامل یک دست گرمکن (کاپشن و شلوار) – یکدست پیراهن و شورت ورزشی – یک عدد حوله- یک جفت جوراب - یک جفت کفش ورزشی – یک عدد کیف ورزشی ، بصورت نقدی از محل اعتبارات رفاهی (فصل ششم اعتبارات هزینه ای) به کارکنان پرادخت خواهد شد و ضمنا در صورت صلاحدید و موافقت شورای عالی ورزش کارکنان جهت تامین بخش از هزینه های ورزشی خانواده کارکنان شاغل و بازنشسته ها اعتباراتی به تصویب خواهد رسید .هزینه هر سال توسط شورای عالی ورزش کارکنان دولت برآورد و جهت درج در بودجه سنواتی اقدام و بعداز تصویب مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد. این هزینه ها جهت تشویق و جذب کارکنان به ورزش انجام میشود و مبنای برآورد هزینه محصولات ایرانی درجه یک خواهد بود.

استنادات قانونی :

1-در بند ز ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که متقاضیان استخدام می‌شوند تاکید اکید شده و در بند یک این آئین نامه دستگاههای اجرایی را موظف کرده تا سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام را در پست مورد نظر مورد سنجش قرار دهند.

2-دربخش نهم قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان توانمند سازی کارمندان در 6 ماده دستگاهها را مجاب به احتساب دوره های آموزشی گذارانده شده دانسته و حقوق و مزایای خاصی برای آن در نظر گرفته ، با عنایت به اینکه میتوان امتیازات مکتسبه کارکنان در این طرح تقدیمی (آمادگی جسمانی و ...)را بعنوان توانمند سازی کارکنان با عنوان فوق العاده بهره وری ورزشی محسوب و حقوق و مزایای آن را از محل اعتبارات تصویبی (مانند بند 120 و 85 ماده واحده تبصره قانون بودجه سالهای 1390 و1391)که هر سال به تصویب مجلس در بودجه سنواتی میرسد پرداخت نمود.

3-درماده 64 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی را منوط به ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مفاد این قانون نموده لیکن می توان یکی از عوامل ارزشیابی شغل و شاغل را ، دارا بودن آمادگی جسمانی مطلوب برای شاغل شغل مربوطه محسوب و مزایای این عامل بهره وری را در نظام پرداخت کارمندان در حکم کارگزینی برای آنها در نظر گرفت.

4- در خصوص حقوق و مزایای کارکنان در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع امتیازاتی در نظر گرفته و براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت برسد ، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا می‌یابند اشاره شده لیکن می توان عامل ورزش را یکی از عوامل فوق مانند افزایش مهارتها محسوب نمود و منبعد مفاد این طرح (ورزش کارکنان دولت) را هر سال قانونی و بدون دغدغه اجرا نمود.

5-در ماده 62 فصل نهم (توانمند سازی کارمندان) قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان را موظف نموده همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند و دستگاههای اجرائی مکلفند شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مدام کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجرا بگذارد.

6-در ماده 36 همین قانون تاکید نموده فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستور‌العمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) کشور تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند و ضمنا در تبصره همین ماده تاکید نموده تا میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی را بر اساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد رسید و سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ شود.

7-همچنین برای تامین بار مالی اجرای مفاد این طرح ، در صورتی که عامل آمادگی جسمانی را یکی از عوامل بهره وری بدانیم  در قسمت بهره وری فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 79 در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم ، در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار ، سرمایه و...که بعهده سازمان جدید التاسیس ملی بهره‌وری ایران وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خواهد بود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسؤولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. تمام دستگاههای اجرائی در این ماده موظف شده اند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد.سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.

          حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.

آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

8-از سال 1376 نمایندگان محترم مجلس و هئیت محترم وزیران آئین نامه و مصوبه های قانونی بسیاری از جمله آئین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت مصوب 1376 هئیت محترم وزیران ، ماده 154 قانون کار و آئین نامه اجرائی مربوطه (ورزش کارگری ) ، تشکیل شورایعالی ورزش کارکنان دولت در سال 1377 و تدوین آئین نامه و چهارچوب سیاستهای توسعه فرهنگ ورزش کشور و تدوین آئین نامه انجمنهای ورزش دستگاههای دولتی در سال 1379 ، صدور مجوز و تامین اعتبار در تبصره ها و ضوابط اجرایی بودجه های سنواتی از سال 1382 برای هزینه ورزشی کارمندان مانند بند چ تبصره 7ماده واحده قانون بودجه سال 1382 و 1383 و تدوین آئین نامه اجرایی و ... بند 120 و 85 ماده واحده تبصره قانون بودجه سالهای 1390 و1391و نهایتا تاکید بر "توجه و تشویق کارکنان دولت به امر ورزش" در بند 4 راهبردهای تازه به تصویب رسیده وزارت ورزش و ... با الهام از بند سوم اصل سوم قانون اساسی بتصویب رسانده و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده اند که همگی میتواند دلیل و مستندات قانونی برای الزام رسمیت یافتن و قانونی شدن ورزش در دستگاه های دولتی باشد.

شاید یکی از عوامل کند کننده و توقف روند اجرای این همه قانون ، تبصره و ماده ، نبود برنامه اجرایی و عدم ضمانت و کنترل اجرای برنامه های ورزشی و نبود عزم جدی در مسئولین بود لذا با عنایت به ارائه برنامه عملیاتی و ضمانت اجرایی و تطبیق و هماهنگی مفاد طرح تقدیمی با مصوبات قانونی فوق الذکر ، ما رامجاب می نماید تا با استناد به هریک از تکلیف های قانونی مذکور "شعار ما می توانیم" را به منصه ظهور برسانیم.

تامین منابع مالی:

              در ماده 14 آئین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارمندان دولت مصوب 1376 تامین منابع مالی اجرای آن را از 1% اعتبارات موضوع تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه پیش بینی کرده بودند لیکن با عنایت به اینکه در ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها ، دستگاهها را مجاب به اجرای فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار نموده و درتبصره این ماده هم برای ارتقاء کارآمدی نیروی انسانی از دستگاههای اجرایی درخواست ارائه شاخص برای ارزیابی عملکرد نموده است و در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه خزانه را مکلف نموده حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی را در نزد خود نگهداری کند و پرداخت آنرا منوط به ارائه تأیید معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری (برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار) نموده است لیکن این طرح بدون ایجاد بار مالی و استفاده و استمداد از اعتباراتی همچون 3% ماده 79 - 25% اعتبارات صرفه جویی (فوق‌العاده بهره‌وری غیر مستمر به کارمندان و مدیران) ماده 69 قانون مدیریت خدمات کشوری ، هدفمند نمودن و استفاده بهینه از اعتبارات رفاهی فصل ششم هرینه ای(جاری) و یا اضافه نمودن "فوق العاده بهره وری ورزشی"(بعنوان فوق العاده مستمر ویا غیر مستمر) در احکام کارگزینی و پرداخت آن از فصل اول اعتبارات هزینه ای(بند و تبصره 19) به استناد تائیدیه های تست آمادگی جسمانی (قدرت-استقامت-سرعت-انعطاف پذیری-چابکی) که در مقاطع زمانی منظم اخذ خواهد شد و یا تائید یه ها و مستندات شرکت در تمرینات و مسابقات ورزشی کارکنان دولت و ... همانند دوره های آموزشی در ردیف حق شاغل(بعنوان فوق العاده مستمر) که مشتمل بر تحصیلات، دورهای آموزشی و مهارت ، سنوات خدمت وتجربه (ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری )است و ضمنا مصوب نمودن قانونی این طرح با استناد به ماده 36 و احیاء آئین نامه چگونگی توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت و استفاده از مفاد قانون خدمات کشوری علی الخصوص فصل دهم می توان اجرای این طرح را تسهیل وتسریع نمود.

          البته اعتبار کلانی را دولت و مجلس محترم هر سال در بودجه های سنواتی از سال 1382 با عنوان بند چ تبصره 7 قانون بودجه بتصویب رساند و خوشبختانه از همان سال این اعتبار با ماهیت هزینه به صورت تکلیفی و یا اختیاری بتصویب میرسد و در بندهای120 و 85تبصره ماده واحده بودجه سالهای 1390 و 1391 هم مجددا به تصویب رسیده است لذا جزئی از این اعتبارات منابع مالی این طرح را تامین میکند بعنوان مثال 1% اعتبارات بودجه سال 1391 بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان میشود.

ساختار اداری و عوامل اجرایی:

        با عنایت به گستردگی و ملی بودن این طرح ، مسئولیت آن به دو بخش حاکمیتی و اجرایی تقسیم خواهد شد که مسئولیت و اختیار بخش حاکمیتی در اختیار دولت خواهد بود مانند صدور کارت سلامت توسط اداره طب کار وزارت بهداشت برای مشاغل کارگری و یا اخذ آزمون از کارکنانی که دوره آموزشی را طی کرده اند و مسئولیت بخش اجرایی هم با سیاستگزاری دولت به انجمن ورزش کارکنان دولت که از ابواب جمعی فدراسیون و هئیت های ورزشهای همگانی به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی است واگذار خواهد شد.

وظایف بخش حاکمیتی : تدوین سیاست و راهبردهای ورزش کارکنان دولت - برآورد بودجه سالانه طرح – تنظیم و تصویب آئین نامه های اجرایی – هماهنگی جهت ساماندهی و استقرار دبیر خانه و واحد هایی که در این طرح  ما را یاری خواهند کرد ترجیحا وزارت ورزش و جوانان یا سازمان ملی بهره وری ایران – اقدام لازم جهت تفویض مسئولیت این طرح به یکی از کارشناسان واحد امور اداری و یا تغییر یکی از پستهای سازمانی دستگاهها به پست سازمانی با عنوان "کارشناس ورزش کارکنان" - تهیه و تدوین نرم افزار ورزشی اداری که توانایی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برقراری ارتباط با مراکز آزمون و اماکن ورزشی و تمرینات را داشته و بتواند ضمن پردازش و محاسبه امتیاز و ضریب ریالی ، هماهنگی لازم را با نرم افزار شبکه دولت بنماید - طراحی جداول و فرم های مورد نیاز مانند شناسنامه ورزشی و آمادگی جسمانی و یا کارت  سلامت و ...جهت تسهیل و تسریع اقدامات و تشکیل بانک اطلاعات که در تدوین نرم افزار بسیار مفید خواهد بود  ––طراحی پرسشنامه اعلام علاقمندی و هر آنچه که بتواند مسیر تعاملات و فرآیند هارا کوتاه ، آسان و کم هزینه نماید-تعیین و صدور مجوز برای آزمایشگاه ، کلینیک و مراکزی که معاینه و تست های پزشکی را انجام خواهند داد (با ساماندهی و تجهیز فدراسیون و هئیت های پزشکی ورزشی میتوان بخشی از این مسئولیت را عهده دار شد) - تعیین اداراتی مانند اداره طب کار وزارت بهداشت و یا پایگاههای استعدادیابی وزارت ورزش و یا فدراسیون و هئیتهای پزشکی ورزشی و یا سازمان ملی بهره وری جهت اخذ آزمون آمادگی جسمانی - محاسبه و پردازش نتایج توسط نرم افزار هایی که بدین منظور تدوین خواهند شد این وظیفه توسط کارگزینی هر دستگاه اجرایی انجام میشود- تنظیم قرار داد و عقد آن با انجمن ورزش کارکنان دولت به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی جهت تفویض مسئولیت ، اختیارات ، و انجام وظایف این طرح ، البته جهت برنامه ریزی با کمترین عیب و نقص میتوان از تجارب مفید دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها و ادارات طب کار وزارت بهداشت که در این خصوص دارا ی تجارب مفیدی هستند بهره برد.

وظایف بخش اجرایی: وظایف این بخش مانند ، ثبت نام و تهیه لیست تیمها ، برنامه ریزی ، تقسیم بندی و هماهنگی افراد ، ادارات و تیمها با یکدیگر جهت تمرین و برگزاری و اعزام به مسابقات و لحاظ نمودن تراکم کاری و حساسیتهای شغلی ، زمان بندی تمرینات و اطلاع رسانی بموقع ، انجام امور مدیریت اداری ، مالی ، پرسنلی و تدارکات ، تهیه و تامین اماکن ورزشی با توجه به شرایط اعضا تیمها و دیگر عوامل مانند ایاب و ذهاب ، فاصله اعضا تیم از اماکن ، ترافیک و ... ، هماهنگی جهت تقسیم بندی و اعزام آنها برای انجام آزمون آمادگی جسمانی با مراکز مجاز و هرآنجه که طبق قرارداد خدمات  ، بطوریکه انجام هرکدام از اقدامات فوق طبق آئین نامه ای که تنظیم و تصویب خواهد شد بایستی انجام شود لیکن الزاما مسئولیت ، اختیارات و اجرای وظایف این بخش بایستی به انجمن ورزش کارکنان دولت که از ابواب جمعی فدراسیون ورزشهای  همگانی است تفویض شود  با عنایت اینکه این انجمن واحدی غیر فعال و یا نیمه فعال است لذا پیشنهاد می گردد بعد از موافقت ، این انجمن ساماندهی اساسی گردد ، لازم به توضیح است اعتبار لازم جهت اجرای قرار داد با انجمن ورزش کارکنان دولت و دیگر هزینه ها در فصول هزینه مختلف ، توسط شورای عالی ورزش کارکنان کشور پیشنهاد و در بودجه سنواتی درج خواهد شد و با توجه به مفاد قرارداد ، دستگاههای اجرائی فقط به عنوان ناظر و استفاده کننده خواهند بود و هیچ مسئولیتی در اجرا نخواهند داشت.

تعاریف و اصطلاحات :

تعاریف و اصطلاحات که همراه با توضیحات تفهیمی ارائه شده کمک شایانی برای رفع نقص طرح خواهد نمود

سلامت یا تندرستی : سازمان بهداشت جهانی "WHO" سلامتی یا تندرستی را چنین تعریف کرده است: سلامت عبارت است از حالت آسایش کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و تنها به نبودن بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی شود. مهمترین ابعاد سلامتی عبارتند از :

بعد جسمانی : عبارت است از عملکرد مناسب سلولها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم.

بعد روانی : عبارت است از سازگاری فرد با خودش و دیگران ، قضاوت نسبتاً صحیح در برخورد با مسائل ، داشتن روحیه انتقاد پذیری و عملکرد مناسب در برخورد با مشکلات.

بعد اجتماعی : عبارت است از توانایی سازگاری با دیگران و مشارکت فعال در جامعه.

دبیر خانه شورا : این دبیر خانه محل سیاستگزاری و تصمیم گیری های کلان و راهبردها و تصویب و ابلاغ بودجه و آئین نامه ها است

شورای عالی ورزش کارکنان دولت : این شورا عالیترین مرجع سیاستگزاری و تصمیم گیری های کلان و راهبردهای ورزش کارکنان دولت در کشور برای کلیه دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت حدمات کشوری خواهد بود و اعضاء آن متشکل از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور ، وزیر ورزش و جوانان ، معاونین توسعه ورزش همگانی و امور بانوان و توسعه منابع و پشتیبانی و مدیرکل توسعه ورزش همگانی و مشاور و مدیر کل حوزه وزارتخانه ورزش و جوانان ، ریاست فدراسیون ورزشهای همگانی ، ریاست انجمن ورزش کارکنان دولت ، وزیر کار ، تعاون و تامین اجتماعی ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی (معاون امور درمان و یا مدیرکل تخصصی طب کار) ، وزیر علوم و تحقیقات ، نماینده تام الاختیار نیروهای نظامی و انتظامی و وزرا و مدیرانی که مصلحت بدانند.

تبصره : این شورا به تعداد لازم کارگروهای تخصصی خواهد داشت ولی در استانها با پیشنهاد کارگروه استانی به شورای عالی و اخذ تائیدیه از شورای عالی اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی در استان خواهد نمود.

دبیر خانه کارگروه ورزش کارکنان استان : این دبیر خانه محل تصمیم گیری و مدیریت نظارت و هماهنگی بر اجرای بهینه مصوبات و آئین نامه ها و وظایف تعریف شده می باشد.ضمنا این کارگروه نماینده تام الاختیار شورای عالی ورزش کارکنان دولت خواهد بود

کارگروه ورزش کارکنان استان : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی استاندار ، مدیر کل ورزش و جوانان ، رئیس هئیت ورزش همگانی استان ، رئیس انجمن ورزش کارکنان دولت استان ، رئیس اداره طب کار ، نماینده تام الاختیار فرماندهی نیروی انتظامی استان ، فرماندهی ارشد ارتش در منطقه ، فرماندهی ارشد سپاه پاسداران و بسج در منطقه ، و همچنین ادارات کل کار، تعاون و تامین اجتماعی ، دانشگاه های علوم پزشکی و علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد (یا یک نفر بعنوان نماینده تام الاختیار موسسات آموزش عالی استان) و ...

انجمن ورزش کارکنان دولت : این انجمن یکی از واحد های غیر فعال و یا نیمه فعال فدراسیون ورزشهای همگانی است و واحد های تابعه این انجمن در اقصی نقاط کشور وجود دارد و وظیفه این انجمن توسعه ورزش کارکنان بوده ولی بدلیل بی اهمیتی نیازمند تجدید ساختار و تعریف وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت است چرا که کلیه عملیات اجرایی این طرح به این انجمن واگذار خواهد شد و این اقدام گامی در راستای کاهش تصدی گری دولت و تحول در نظام اداری و تحقق سیاستهای کلی اصل 44 خواهد بود ویا به عبارتی بازوی اجرایی دولت در امر اجرای مصوبات شورای عالی ورزش کارکنان دولت این انجمن خواهد بود.

تبصره : لازم به توضیح است این انجمن مسئول کلیه رشته های ورزشی کارکنان استان و کشور خواهد بود که کارگروه ورزش کارکنان استانها با توجه به شرایط اقلیمی ، علاقمندی و دیگر عوامل ، تعداد رشته های ورزشی و تعداد تیمها را بعد از بررسی و اخذ تائیدیه از شورای عالی ورزش کارکنان دولت ، صرفا جهت هماهنگی های بعدی اعلام خواهد کرد.

دستگاه اجرایی : کلیه سازمان ها ، شرکتها ، موسسات ، بانکها و شخصیتهای حقوقی که مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می شوند.

کارکنان دولت : شامل کلیه نیروی انسانی تحت پوشش صندوق استخدام کشوری ، لشکری و تامین اجتماعی شاغل اعم از رسمی ، پیمانی ، قرارداد کار معین و ... که مستقیما با دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری قرارداد دارند را شامل می شود.

پرسشنامه اعلام علاقمندی به مشارکت در ورزش : این پرسشنامه ها حاوی سوالاتی جهت ثبت داوطلب بودن کارکنان در آزمون آمادگی جسمانی و همچنین مشارکت در برنامه ها و تمرینات ورزشی است

نرم افزار ورزشی اداری : این نرم افزار به منظورارسال و مراسلات داده ها و اعمال محاسبه و پردازش و ثبت امتیازات کار کنان تدوین خواهد شد. این نرم افزار توانایی ارسال اطلاعات و پذیرش داده های ارسالی امتیازات آزمون و مشارکت کارکنان در تیمها و مقامهای بدست آمده توسط افراد و تیمها را که از طرف واحدهای آزمون گیرنده و اجرایی ارسال خواهد شد را خواهد داشت استخراج امتیاز و محاسبه ضریب ریالی و شناسایی فرد هم توسط اثر انگشت و یا مردمک چشم و یا تکنولوزی الکترونیکی دیگر به عهده این نرم افزار خواهد بود.

معاینه و تست پزشکی کلینیکی و پاراکلینیکی : انجام اقدامات تشخیصی پزشکی از کارکنان دولت در ادوار منظم (ترجیحا سالانه دو بار) با هدف مشخص شدن وضعیت کلی سلامت اعضاء و جوارح و اطمینان از احراز توانایی انجام آزمون آمادگی جسمانی بدون هیچ گونه آسیب توسط مراکزی که توسط کار گروه ورزش کارکنان استان اعلام می شود.

توجه : لازم به توضیح است که این مرحله هیچگونه هزینه ای در بر نخواهد داشت و هزینه های آن از طرف سازمان های بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی و بیمه های تکمیلی پرداخت خواهد شد.

ورزش آماتوری : به مجموعه فعالیتهای جسمانی و فکری گفته میشود که صرفا سلامتی انسان را سبب می شود. در این نوع ورزش محدودیت سنی ، جنسی ، بیماری (با شرایط خاص)و معلولیت مهم نیست و ضمنا ورزش های همگانی و قهرمانی (بدون اخذ وجه نقد) از ورزشهای آماتوری محسوب میشوند. در ورزش همگانی رقابتی وجود ندارد و صرفا انجام فعالیت ورزشی در چارچوب قواعد ورزش همگانی باید رعایت شود ولی در ورزش قهرمانی رقابت یکی از مشخصه های بارز این ورزش بوده و توجه به سلامتی هم از اهم موارد مورد تاکید است. رویکرد ورزش کارکنان دولت ، ورزش آماتوری می باشد.

ورزش حرفه ای : این نوع ورزش بعنوان حرفه و شغل تلقی شده و وسیله ای برای کسب درآمد است و بدلیل تخصصی بودن و وجود انگیزه رکود شکنی و بهترین شدن که از عوامل اصلی افزایش درآمد در این صنعت است ، قابلیت و آمادگی جسمانی بالایی را می طلبد و به همین جهت آسیب دیدگی در این ورزش بالا است.

آمادگی جسمانی : وجود توانمندی و کارایی در حرکات و فعالیتهای فیزیکی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده را آمادگی

جسمانی میگویند.

سطح آمادگی جسمانی مطلوب : همچنانکه مستحضرید مراتب آمادگی جسمانی در ورزشهای آماتوری (همگانی ، قهرمانی) و حرفه ای برای افراد  متفاوت است چرا که عوامل و شاخصهای تعیین کننده سطح آمادگی جسمانی به جنسیت ، سن ، اهداف کاربردی از آمادگی جسمانی و حتی بیماری و معلولیت های مختلف و ... متفاوت بوده و کارشناسان ورزشی و پزشکی جداول خاصی را برای تعیین سطح آمادگی جسمانی با شرایط مختلف علی الخصوص شغل شاغل تهیه و تدوین خواهند نمود که مطلوبیت آمادگی جسمانی آن شغل محسوب خواهد شد.

       با عنایت به اینکه رویکرد این طرح آماتوری بوده و هدف نهایی در آن حفظ و ارتقاء سطح سلامتی و آمادگی جسمانی نیروی انسانی است  لذا سطح آمادگی جسمانی مد نظر ورزش کارکنان دولت که واژه مطلوبیت در آن بکار برده شده دارای محدوده سطح کف و سقف است لیکن کارکنانی از این فوق العاده بهره وری ورزشی استفاده خواهند برد که بتوانند حداقل امتیاز کف را کسب کنند در غیر اینصورت از فوق العاده بهره وری ورزشی برخوردار نخواهند شد و ضمنا در صورت کسب امتیاز بیشتر از سقف هم اضافه دریافتی نخواهد داشت چون رویکرد ورزش حرفه ای نیست و هدف سلامتی فرد و ایجاد نشاط ، شادابی و خوشرویی به تبع اثرات هورمونی علی الخصوص آندورفین و تامین انرژی لازم برای انجام بهینه حدودا هشت ساعت کار است در حد فاصل کف و سقف تامین خواهد شد البته اشخاص مختار هستند سطح آمادگی خود را با توجه به علائق شخصی افزایش دهند ولی در هر صورت کارکنانی از فوق العاده بهره وری ورزشی استفاده خواهند برد که حداقل امتیاز قابل قبول را از شاخصهای آمادگی جسمانی در آزمونها کسب نمایند.

شاخصهای آمادگی جسمانی : برای تعیین سطح آمادگی جسمانی معیار های مختلفی تعریف نموده اند ولی به نظر میرسد جامعترین معیار ها عبارتند از:

1- قدرت: حداکثر نیرویی که بتوان برای یکبار انجام داد.

2-استقامت: بکار گیری مجموعه ای از عضلات برای انقباضات مداوم در زمانهای طولانی با حداقل احساس خستگی و یا انجام بهینه فعالیت فیزیکی و فکری در مقابل فعالیتها و آزمون های تعریف شده.با کمترین احساس خستگی دستگاه گردش خون و تنفس (استقامت قلبی - عروقی) و اسکلت عضلانی و استخوانی و مفاصل توام با اجرای صحیح حرکات فیزیکی و مکانیزم موثر فکری.

3-سرعت : انجام صحیح فعالیت و آزمون در حداقل زمان.

4-چابکی: توانایی عکس العمل و جابجایی مناسب با حفظ تعادل در مقابل تحریکات طبیعی و یا تعریف شده.

5-انعطاف پذیری : وجود بیشترین دامنه حرکتی در مفاصل.

کارت شرکت در آزمون آمادگی جسمانی : این کارت به کارکنانی داده میشود که پرسشنامه اعلام علاقمندی به مشارکت در ورزش را تکمیل کرده و مجوز شرکت در آزمون آمادگی جسمانی را از واحد مربوطه (پزشک معتمد) اخذ کرده باشند. الزام اخذ این کارت ضمن اطلاع کارکنان از وضعیت سلامتی اعضا و جوارح ، گواهی پزشکی تضمین توانایی انجام آزمون بدون آسیب خواهد بود.

آزمایشگاه ، کلینیک و مراکز معاینه و تست های پزشکی : این مراکز توسط کارگروه استانی تعیین خواهند شد  که معاینه و تست های پزشکی کلینیکی و پارکلینیکی را انجام خواهند داد با ساماندهی و تجهیز فدراسیون و هئیت های پزشکی ورزشی میتوان بخشی از این مسئولیت را بعهده این موسسه عمومی غیر دولتی واگذار نمود.

دستگاههای کامپیوتری و الکترونیکی آزمون شاخصهای آمادگی جسمانی : این دستگاهها و یا دستگاه های متصل ، توانایی انجام شناسایی فرد با لمس اثر انگشت و یا تشخیص مردمک چشم کارکنان را داشته و خواهند توانست سطح توانایی فردی نیروی انسانی شناسایی شده به دستگاه را با 5 شاخص تعریف شده بدون امکان دخالت اشخاص دیگر و دقیقا بصورت چاپی ارائه نماید و حتی میتوان نتایج بدست آمده را از طریق سیستم الکترونیک شبکه دولت مستقیما به دستگاه اجرایی شاغل ارسال نمود.

آزمون شاخصهای آمادگی جسمانی : کسب حد اقل امتیاز لازم (مطلوب ) در آزمون شاخصهای آمادگی جسمانی که با دستگاههای کامپیوتری و الکترونیکی انجام خواهد شد

تیم های ورزشی : این تیمها در رشته های محتلف ورزشی به تبع تراکم کارکنان و آمار علاقمندی ایشان به رشته های ورزشی که در پرسشنامه ها اعلام خواهند نمود تشکیل خواهد شد و هیچ محدودیتی در تعداد تیم ها و نفرات نخواهد بود و اسامی تیم ها به نام شهدای کارمندان و کارگران دولت نام گذاری خواهد شد و لازم به توضیح است در صورت کثرت اعلام علاقمندی ، لازم خواهد بود برای مدیریت بهینه برنامه ریزی تکمیل تری انجام گردد.

فوق العاده بهره وری ورزشی: با استناد به قوانین مرتبط و با عنایت به تشوضیحات کارشناسی و قانونی فوق الذکر ، شاخص آمادگی جسمانی یکی از مهمترین و شاید اولویت دار و مستند ترین مصادیق اثبات وجود سلامتی و توانمندی در کارکنان بشمار می رود و حفظ و ارتقاء سلامتی و توانمند سازی نیروی انسانی از عوامل اصلی توسعه پایدار و بهره وری بشمار می رود که می توان یکی از اجزاء حق شاغل و یا بطور مستقل در احکام کارگزینی درج نمود.

 نابرده رنج(تمرینات ورزشی)گنج(فوق العاده بهره وری ورزشی)میسر نمیشود

                                     مزد (فوق العاده بهره وری ورزشی) آن گرفت که جان برادر که کار(کسب امتیاز در آزمون آمادگی جسمانی و مشارکت در تمرینات ورزشی) کرد

عوامل تشکیل دهنده پرداخت این فوق العاده دو بخش خواهد بود:

1-کسب آمتیاز آمادگی جسمانی مطلوب: با عنایت به اینکه وجود آمادگی جسمانی را یکی از شاخصهای اصلی بهره وری نیروی انسانی قبول کردیم لذا این فوق العاده شامل کارکنانی خواهد شد که پرسشنامه مربوطه را تکمیل و معاینه و تست پزشکی را انجام و درصورت اخذ کارت سلامتی و شرکت در آزمون آمادگی جسمانی و کسب امتیاز قابل قبول در 5 شاخص آمادگی جسمانی را کسب نمایند

2-عضویت در یکی از تیمهای ورزشی کارکنان دولت : که به تائید کارگروه ورزش کارکنان استان رسیده و از طریق سیستم نرم افزار ورزشی تایید شود البته اخذ کارت سلامتی الزامی است.

 لیکن پرادخت این فوق العاده در دو بخش قابل اعمال است : 1-بخش حق شاغل حقوق ثابت ، موضوع فصل نهم با عنوان توانمندسازی کارمندان ق.م.خ.ک همانند آموزش بعنوان فوق العاده مستمر و یا جزء فوق العاده های بغیر از حقوق ثابت.

تبصره : اخذ پنج سال متناوب و سه سال متوالی امتیاز قابل قبول در آزمون آمادگی جسمانی و عضویت در تیمها مشمول بهره مندی از ارتقاء و طبقه شغلی و دیگر مزایایی که در آئین نامه ای که  بدین منظور تدوین خواهد شد بهره مند میشوند.

پاداشهای مادی ، معنوی و ارتقاء اداری قهرمانان : این پاداش شامل کسانی خواهد بود که بصورت انفرادی و یا تیمی توانسته باشند مقام قهرمانی ورزشی و یا اخلاقی در مسابقات صرفا کارکنان دولت که در تقویم ورزش درج شده است را کسب نمایند و بهره مندی از آن بر اساس مفاد آئین نامه مربوطه خواهد بود.

تبصره : مقامها و قهرمانیهای خارج از تقویم ورزشی مسابقات کارکنان دولت به هیچ عنوان در این سیستم قابل محاسبه نیست.

گام به گام با مراحل اجرایی طرح :

1-اخذ پرسشنامه اعلام علاقمندی به ورزش از واحد کارگزینی و تکمیل و تحویل به همان واحد(این اقدام میتواند بصورت الکترونیکی و اتوماسیون داخل سیستم ، اینترنتی و غیر حضوری انجام شود)

2-ثبت اطلاعات پرسشنامه در نرم افزار ورزشی در صورتی که بصورت حضوری و دستی انجام شود

3-کنترل ،تایید و ارسال داده ها به واحد های معاینه و تست پزشکی ، آزمون آمادگی جسمانی و بخش اجرایی.این اطلاعات سالانه یکبار ارسال میشود و در سالهای آتی بعد از اعلام کتبی علاقمندی کارکنان ، تغییرات لازم اداری اعمال و مجددا اقدامات مشابه انجام می گیرد.

4-ارسال جدول دقیق زمانبندی معاینه و تست پزشکی از طرف مراکز مجاز و طرف قرار داد به واحد های کارگزینی که در ادوار منظم تعیین شده (هر شش ماه یکبار) به منظور اطلاع رسانی به کارکنان .(البته این مرحله هم میتواند بصورت اتوماسیون از طریق شبکه دولت و داخل سیستم و یا برای کسانی که تلفن همراه دارند بصورت الکترونیکی با پیامک اطلاع رسانی شود).

توجه: انجام معاینه و تست پزشکی در اوقات غیر اداری و یا روزهای تعطیل انجام خواهد شد.

5-انجام معاینه و تست پزشکی و ارسال نتایج آن (کارت سلامتی) به واحد های کارگزینی و واحدهای بخش اجرایی و آزمون آمادگی جسمانی.

6-آزمون آمادگی جسمانی : ارسال جدول دقیق زمانبندی آزمون آمادگی جسمانی در طی سال (هرسه ماه یکبار و یا هر شش ماه یکبار) از طرف واحد آزمون آمادگی جسمانی

توجه : شروط اخذ آزمون از کارکنان ، تایید سلامتی در مرحله معاینه و تست پزشکی که قبلا ارسال شده و حضور و شناسایی از طریق اثر انگشت ، مردمک چشم و یا هرروش مطمئن دیگری که در کنترل ورود و خروج روزانه کارکنان استفاده میشود لذا بعد از کنترل فرد ، بلا فاصله آزمون شاخصهای آمادگی جسمانی توسط دستگاههای الکترونیکی انجام می شود و نتایج آن بصورت آنی و اتوماتیک توسط نرم افزار تعبیه شده به کارگزینی ارسال می شود تا بعداز پردازش و محاسبه و کسب امتیاز قابل قبول ، فوق العاده وی در حکم کارگزینی درج گردد.البته استفاده از حق عضویت در تیمها نیز در هر مرحله تمرین بدین شکل خواهد بود و حضور و غیاب ایشان بصورت اتوماسیون به نرم افزار مستقر در کارگزینی ارسال خواهد شد.

7-عضویت در تیمهای ورزشی : پذیرش و ثبت نام کارکنانی که علاقمندی خود را در پرسشنامه جهت عضویت در تیمها اعلام نموده اند و اطلاع رسانی اسامی ، زمان تمرین و برگزاری مسابقات رسمی که در تقویم ورزشی شهرستانی ، استانی و کشوری درج شده به واحد های کار گزینی از طریق شبکه دولت ارسال و کنترل ، همانند مراحل آزمون آمادگی جسمانی عمل خواهد شد لیکن تنظیم آئین نامه اجرایی برای این بخش ضروری بنظر میرسد.

توجه : تقویم ورزشی سالانه مسابقات در سطوح مختلف شهرستانی ، استانی و کشوری توسط دبیر خانه کارگروه استانی و شورای کشوری تنظیم و به کلیه واحد های ذینفع ابلاغ خواهد شد.

کارکنانی که پرسشنامه اعلام علاقمندی به ورزش را تکمیل کرده و تحویل کارگزینی داده اند مشخصات پرسنلی ایشان توسط کارگزینان دستگاههای اجرایی در نرم افزار ورزشی ثبت و به منظور ارسال مشخصات به واحد های آزمون گیرنده و واحد های بخش اجرایی جهت اخذ امتیازات آمادگی جسمانی و ثبت مشارکت و کنترل حضور و غیاب در تمرینات و مسابقات و مقام های کسب شده در مسابقات کارکنان دولت و اعمال محاسبه داده ها و استخراج امتیازات و درج در احکام کارگزینی  از شبکه دولت تدوین شده انجام خواهد شد.