در ماده 59 قانون مجازات اسلامی بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد ولی با توجه به ماده که بیان داشته «‌حوادث ناشـی از عـملیات ورزشـی » به این نتیجه می رسیم که طرفین عملیات ورزشی کسانی جز ورزشکاران نیستند. منظور از ورزش ، ورزش در معنای عرف است .