منظور از عملیات ورزشی ، اقداماتی است که در چهارچوب یک ورزش انجام می گیرد پس برای مثال فحاشی یا کتک کاری ورزشکاران مشمول ماده 59 قانون مجازات اسلامی     نمی شود، فرقی نمی کند که حادثه در حین تمرین باشد و یا در حین مسابقه.