حقوق ورزشی ( بانگرش به ورزش تکواندو)

ناشر : دادگستر

نویسنده : دکتر محمد احسنی فروز

مترجم : ندارد

١٣٩١, ویرایش اول, چاپ اول شابک : ٩٧٨۶٠٠٢٨٢٠٠۴۴

وزن و نوع جلد : ٢۵٠ گرم، نرم