گاهی ممکن است در قوانین بعضـی از رشـته هـای ورزشـی خطایی پیش بینی نشده باشد در این صورت عرف و عادت آن رشته وضعیت را مشخص می نمایند .

 حوادث ناشی از عملیات ورزش در صورتی که در راستای اجرای مقررات باشد هر نتیجه ای که منجر شود جرم به حساب نمی آید و هر گاه حادثه بر اثر خطای ورزشکار باشدمسئولیت قانونی بر عهده او خواهد بود .