یک شرکت در نظر دارد یک تیم ورزشی جهت شرکت در مسابقات تشکیل دهد . آیا هزینه های مربوطه و آتی آن ، جزء هزینه های قابل قبول می باشد ؟ در مرحله دوم اگر شرکت یک باشگاه جهت فعالیتهای ورزشی همان تیم خود ایجاد کند ، آیا درآمد های مربوطه شامل معافیت می گردد؟

مادة 134 ـ درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی ‌اعم از ابتدایی‌، راهنمایی‌، متوسطه‌، فنی و حرفه‌ای‌، دانشگاهها‌ ومراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری‌ معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب ‌مورد دارای پروانة فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی‌ حاصل ‌از فعالیت های منحصراً  ورزشی  از پرداخت مالیات معاف است‌.
آیین نامة اجرایی این ماده به پیشنهاد  وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مادة 147 ـ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول ‌مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت ‌است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط بارعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این ‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ـ از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است ازکلیة اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای‌(الف‌) و (ب‌) مادة (95 ) این قانون‌.

مادة 148 ـ هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است‌:بند 10- هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر