به نقل از هفته نامه حقوق همشهری: "باشگاه های پرسپولیس و استقلال بر اساس مصوبه 6/7/90 هیات وزیران بنابر پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان در بخش دولتی باقی ماندند0 در این مصوبه مقرر شده که دولت با تشکیل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و باشگاه های فرهنگی و ورزشی پیروزی و استقلال را مدیریت کند. لازم به ذکر است که این مصوبه مغایر ماده 2قانون اصل 44 است که حکم به خصوصی سازی تمامی شرکت های ورزشی داده چرا که باید همچنان این دو شرکت را دولتی دانست."