عملیات ورزشی نباید مخالف با موازین شرعی باشد باید گفـت شرع ما بر گرفته از فقه امامیه است و فقها با استناد به آیه شریفه (195) سوره بقره که می فرماید :

 « و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه » ( خود را به دست خود به هلاکت نیاندازید )        بیان می دارند که ورزش هایی مثل کشتی کج که منجر به ایذاء به  نفس و ایذاء به  غیر باشد مرتکب حتی با رعایت مقررات مربوط به آن ورزش باز هم مسئول است و مرتکب جرم شده است .