حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حوادث در ورزش   می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران ، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این  حوادث می تواند سلامتی و جان و اموال ، حیثیت و شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند ، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد .