آزمون قضاوت 1390 دیروز با حضور بیش از 27 هزار نفر در 14 حوزه برگزار گردید، در بین 180 سوال مطرح شده در این آزمون، سوال 73 در بخش حقوق جزای عمومی به حقوق ورزش اختصاص یافت، در این سوال آمده است:

73-حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی جرم خواهد بود که:

1-سبب حوادث نقض مقررات ورزشی باشد

2-سبب حوادث نقض مقررات ورزشی نباشد

3-سبب حوادث شخص ورزشکار نباشد

4-سبب حوادث مخالف مقررات ورزشی با موازین شرعی نباشد