مربیان  ورزشی علاوه بر حضور مستمر در محل فعالیت های ورزشی باید از دقت و کنترل و نظارت غفلت نشوند بلکه باید با دقت تمام در همه لحظه ها توجه و مراقبت از ورزشکاران را زیر نظر داشته باشند و اگر در صورت عدم کنترل و نظارت دقیق حادثه ای محقق شود مسئول خواهند بود .