یکی از وظایف مربیان نسبت به ورزشکاران احراز سلامتی ورزشکاران است و مربی موظف است قبل از آغاز هر گونه عملیات ورزشی از سلامتی ورزشکار اطمینان حاصل کند با توجه به این که معلم ورزش در این امر تخصص ندارد می تواند از ورزشکار برگه معاینه پزشکی تقاضا کند ، در مواردی که ورزشکار به علت داشتن بیماری یا انجام عمل جراحی آمادگی لازم  را برای آن رشته ورزشی ندارد باید او را از شرکت در تمرین و مسابقه منع نمایند .

هم چنین بهتر است از ورزشکارانی که دچار حادثه شده بودند بعد از بهبودی و بازگشت مجدد آن ها به صحنه رقابت و ورزش برگه معاینه پزشک مبنی بر سلامت آنان دریافت گردد .