برای دریافت کلیک نمایید:

1-نظام نامه جهانی مبارزه با دوپینگ

2-وظایف و مسئولیت سازمانها و ارگان های مربوطه

3-قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی