مجموعه آموزش های حقوق گام به گام:

 حقوق ورزش و حوادث ناشی از آن

ناشر:معاونت فرهنگی قوه قضاییه/1395

تالیف: احمد محمدولی

 

 

 

لینک دریافت:

farhangionline.ir/images/docs/files/000001/nf00001552-1.jpg

 

farhangionline.ir/images/docs/files/000001/nf00001552-2.jpg

 

http://www.farhangionline.ir/doc/news/fa/1552/