دبیر کل اتحادیه حقوق ورزش آسیا

دبیر کمیسیون حقوق ورزش کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران