گاهی در میان تماشاگرانی که با عشق و علاقه پا در استادیوم های ورزشی می گذارند ، افرادی سودجو و فرصت طلب مرتکب جرایمی می شوند که منجر به خسارت های مالی و جانی یا حیثیت و شهرت اشخاص می شود که حتی بعضی  مواقع ، حوادثی غیر قابل جبران اتّفاق می افتد .

 از جمله جرایم ارتکابی توسط تماشاگرنماها ، می توان به توهین ، تخریب ، ضرب و جرح ، سرقت و ...  اشاره نمود  که در ذیل ، به اختصار به شرح برخی از این جرایم می پردازیم :         

·  توهین :

توهین از لحاظ لغت ، از ریشه وهن گرفته شده و به معنی سست گردانیدن است   و در اصطلاح ، به هر رفتاری که بتواند به حیثیت طرف مقابل لطمه وارد کند ، توهین می گویند .

بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی ، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ، چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا "74" ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .  در نتیجه اگر افرادی که به ورزشکاران و مربّیان و یاحتّی داور مسابقات و مسئولین ورزشی توهین نمایند ، بر اساس ماده 608 قانون مذکور ، مجازات می شوند . همچنین کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد  می شود ، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد .  ( ماده 10 قانون مسئولیّت مدنی )

منبع: برگرفته از مقاله جرایم ارتکابی توسط تماشاگرنماهای ورزشی-تالیف: احمد محمدولی