ربودن مال و اشیاء منقول غیر ، بدون رضای او و بر خلاف حق را سرقت می گویند .

سرقت های ارتکابی تماشاگرنماها اکثراً کیف زنی و جیب بری و امثال آن است که از نوع سرقت تغریری می باشد . در صورتی که ربودن مال همراه با ایراد ضرب و جرح صاحب کیف باشد ، مرتکب به هر دو مجازات ، محکوم می شود.

برابر ماده 657 قانون مجازات اسلامی " هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود ، به حبس از 1 تا 5 سال و تا وتا 74 ضربه شلّاق محکوم خواهد شد . "