جعل :

قلب حقیقت به وسیله یک عمل مادی در نوشته جات رسمی یا عادی و ... را جعل می گویند 1

عدّه ای از حقوق دانان ، استفاده از بلیط جعلی برای ورود به استادیوم های ورزشی را از جمله مصادیق جرم جعل می دانند2

امّا عدّه دیگری از حقوق دانان اعتقاد دارند که اگر بلیط ورود به ورزشگاه حاوی هیچ نوشته ای نباشد بلکه تنها دارای تصویر و به رنگ خاصّی باشد ، جعل محسوب کردن ساخت تقلّبی آن با مقرّرات موجود ، مشکل خواهد بود . در این مورد حتی بعید است که بتوان مرتکب را کلاهبردار محسوب کرد زیرا وی با این حیله و تقلّب ، مالی را کسب نکرده بلکه صرفاً اجازه ورود به ورزشگاه را یافته است3

از مفهوم مخالف متن فوق ، می توان این گونه نتیجه گیری نمود که ساخت تقلّبی بلیط ورزشگاه که دارای نوشته و یا ارقامی و علامت هایی که قابل خوانده شدن باشد ، از جمله مصادیق جرم جعل می باشد .

پاورقی:

1-    دکتر محمّد جعفر جعفری لنگرودی/ ترمینولوژی حقوق

2-    دکتر حسین آقایی نیا / حقوق ورزشی / ص 114

3-    دکتر حسین میرمحمّد صادقی / جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی / ص 250