در فوتبال همیشه شنیده ایم که تماشاگران ، یار دوازدهم هستند . این مسأله در تمامی رشته های ورزشی دیگر هم صدق می کند . در مسابقات مختلف ورزشی ، تماشاگرنماهایی بودند که باعث محرومیّت و یا جریمه مالی تیم های ورزشی و ملّت ها در عرصه ملّی و بین المللی شدند و تماشاگرانی بودند که در پیروزی تیم های ورزشی سهیم بودند .

  در بررسی مسابقات فوتبال تیم های ایتالیایی نشان می دهد که ازدحام تماشاچیان در ورزشگاه ها ، بر قضاوت داوران بازی ها به ویژه در مورد تیم های میزبان ، تأثیر شگفت انگیزی دارد . محقّقان دانشگاه استکهلم ، با بازبینی تصاویر بازی تیم های ایتالیایی در سال 2007 که تعدادی از آنها به دلایل امنیّتی باید در ورزشگاه های خالی برگزار می شدند ، بر روی احتمال تأثیر حضور جمعیت در ورزشگاه ها بر قضاوت داوران مطالعه کردند . محقّقان در نهایت شگفتی دریافتند تیم های میزبان در بازی هایی که تماشاچیان در آن حضور دارند در مقایسه با بازی های بدون تماشاچی ، بیشتر مورد توجّه داوران قرار داشته و داورهای ایتالیایی خطاهای بیشتری را برای این تیم ها به ثبت می رسانند . مقایسه بازی های بدون تماشاچی و مسابقاتی که با حضور تماشاگران برگزار شده بود نشان دادند که داورها در "842" بازی حرفه ای که "21" مسابقه آن در ورزشگاه های خالی انجام شده بود ، تعداد زیادی کارت زرد و قرمز به بازیکنان نشان داده و تعداد زیادی خطای پنالتی به ثبت رسانده بودند . آمار قابل توجهی نشان می دهد ، داوران طی هر بازی در ورزشگاه خالی نسبت به بازی هایی که تماشاچیان در ورزشگاه ها شاهد آن هستند ، برای تیم میهمان کارت های زرد و قرمز کمتری می دهند .

این در حالی است که شوت های منجر به گل بازیکنان ، دقّت پاس ها و میزان مالکیّت توپ میان فوتبالیست ها در ورزشگاه خالی از حضور تماشاچیان ، تغییری پیدا نکرده بود .