سوال: اگر مربى ورزش با آموزش نادرست، موجب نقص عضو یا مرض قابل درمان یا غیرقابل درمان در افراد شود، دیه یا ارش به عهده کیست؟ آیا فدراسیون ورزشى مسئول پرداخت آن است یا آموزش و پرورش و دانشگاهى که او را به عنوان مسئول ورزش قرار داده و یا به عهده خود مربى است؟
جواب) ملاک در این‌گونه امور قانون و مقررات مربوطه مى‌باشد و باید طبق آن عمل شود.
 
منبع:پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری