ناشر : اندیشه های حقوقی

تالیف : کیوان شعبانی مقدم،حمیدرضا طاهری،بهرام یوسفی