حضور مستمر مربی در محل فعالیت های ورزشی

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسیاری از خطرها و حوادث ورزشی شود ، عدم حضور و نظارت معلم ورزش و مربی در صحنه فعالیت ورزشی است ، پس حضور فیزیکی و مستمر معلم یا مربی ضروری می باشد . بنابراین مربیان هرگز نبایستی به هیچ بهانه ای محل ورزش و فعالیت تیم یا شاگردان خود را ترک نمایند و در صورت اضطرار و ترک ضروری محل باید جانشین واجد شرایط و صلاحیت دار به جای خود انتخاب نمایند ودر صورت نبود جانشین واجد شرایط و صلاحیت دار کلاس ورزشی را تعطیل نمایند .

/ 0 نظر / 5 بازدید