جایگاه وزیر ورزش و معاونین ایشان مستثنی از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶
 سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد: الف- رؤسای سه قوه (18000) امتیاز. ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (17000) امتیاز. ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امیتاز. د- استانداران و سفرا (15000) امیتاز. هـ - معاونین وزرا (14000) امتیاز. تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همتراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همترازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
 
کانون حقوق ورزش
@sportlawiran

/ 0 نظر / 75 بازدید