ورزش های دارای اشکال شرعی

آیت ا... مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء که چه نوع ورزش هایی دارای اشکال شرعی است پاسخ فرمودند : ورزش هایی مانند بوکس خالی از اشکال شرعی نیست بنابراین حوادث ناشی از اجرای این گونه ورزش ها به رغم رعایت مقررات به علت مخالفت با موازین شرعی می تواند متضمن مسئولیت برای مرتکب باشد ورزش های دیگری نیز ممکن است مشمول همین حکم شود مانـند کشـتی کـج و یا بعضی از ورزش های رزمی که متضمن ایذاء به غیر باشد .

/ 0 نظر / 6 بازدید