پذیرش قهرمانهای ورزشی المپیک جهانی و آسیایی بدون شرکت در آزمون سراسری

‌پذیرش قهرمانهای ورزشی المپیک جهانی و آسیایی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بدون شرکت در آزمون سراسری
‌مصوب یکصد و ششمین جلسه مورخ 1365.12.12 شورای عالی انقلاب فرهنگی
‌شماره: .224‌دش - تاریخ: 66.1.18
‌بنا به پیشنهاد کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در مورد پذیرش قهرمانان ملی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تصویب گردید.
1 - قهرمانان اول تا سوم مسابقات قهرمانی المپیک جهانی المپیک آسیایی، قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا می‌توانند بدون شرکت در آزمون سراسری در‌رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.
2 - افراد موضوع بند 1 از سوی کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی معرفی می‌شوند.
3 - گزینش عمومی این افراد توسط هیأت مرکزی گزینش وزارت مذکور پس از استعلام از کمیته ملی المپیک انجام می‌شود.
4 - آیین‌نامه اجرایی این مصوبه با هماهنگی کمیته ملی المپیک تهیه و به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد رسید.

/ 0 نظر / 21 بازدید