لایحه قانونی معافیت وسائل و لوازم ورزشی سفارشی مورد نیاز فدراسیون‌ها

‌لایحه قانونی معافیت وسائل و لوازم ورزشی سفارشی مورد نیاز فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی وابسته به سازمان‌تربیت بدنی ایران از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
‌مصوب  1358.7.26
‌ماده واحده
‌از تاریخ تصویب این ماده واحده وسائل و لوازم ورزشی مورد نیاز فدراسیونها و باشگاه‌های ورزشی وابسته به سازمان تربیت بدنی ایران که به وسیله‌سازمان مذکور سفارش داده می‌شود مشروط بر این که مشابه آنها در داخل کشور تولید نشود، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشد.

مصوب شورای انقلاب

/ 0 نظر / 19 بازدید