آیین نامه شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان/ مصوب بهمن ماه 1392

مقدمه
به منظور تبیین سیاست ها و خط مشی های راهبردی و ایجاد نظام تصمیم سازی در مدیریت عالی وزارت ورزش و جوانان، و در راستای ارتقای کیفی و کمی فعالیت ها، بهره مندی از خرد جمعی، شناخت دقیق مسایل و نیل به اهداف سازمانی، «شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان» که در این آیین نامه «شورا» نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده 1- تعریف
شورا مرجعی است که سیاست ها و خط مشی های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در آن تدوین و تبیین می شود.
 
ماده 2- اهداف
1-2- نهادینه سازی تفکر راهبردی مبتنی بر دانش و پژوهش در مدیریت ورزش و امور جوانان
2-2- ارتقاء همگرایی درون و برون بخشی در حوزه های ورزش و جوانان
3-2- توسعه زمینه تعامل و مشارکت فعال نخبگان حوزه ورزش و امور جوانان در ارایه ایده ها و اندیشه های نوین در راستای تعالی سازمانی وزارت ورزش و جوانان
 
ماده 3- وظایف شورا
1-3- تدوین اهداف، سیاست ها و برنامه های راهبردی وزارت ورزش و جوانان
2-3- بررسی و اعلام نظر درباره طرح ها و ایده های پیشنهاد شده به شورا
3-3- بررسی و تأیید گزارش های راهبردی تدوین شده در کارگروه های تخصصی
4-3- بررسی و مطالعه موضوعات ارجاع شده از سوی مقام عالی وزارت
5-3- تدوین گزارش های راهبردی جهت ارایه به مقام عالی وزارت و شوراهای عالی ورزش و جوانان
 
ماده 4- ارکان
1-4- شورای راهبردی
2-4- کارگروه های تخصصی
3-4- شوراهای راهبردی استان ها
ماده 5- اعضای شورا
1-5- مقام عالی وزارت                  (رئیس)    
2-5- مشاور عالی                        (نائب رئیس)
3-5- معاونان وزارت ورزش و جوانان
4-5- مشاوران وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر
5-5- رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی
6-5- دو نفر کارشناس خبرهدر حوزه ورزش و جوانان                              
7-5- دبیر
 
تبصره1- شورا می تواند به تناسب موضوع از مدیران و کارشناسان دستگاه ها و نهادهای مرتبط برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره 2- اعضای شورا با حکم وزیر ورزش و جوانان منصوب می شوند.
تبصره 3- دبیر شورا و کارشناسان خبره به پیشنهاد رییس شورا و تأیید مقام عالی وزارت انتخاب می شوند.

ماده 6-دبیرخانه شورا
دبیرخانه شورا در حوزه شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان تشکیل و زیر نظر دبیر شورا فعالیت خواهد کرد.
 
وظایف دبیر:
1- هماهنگی برگزاری جلسات و پیگیری اجرای مصوبات شورا
2- تهیه گزارش های مورد نیاز جهت ارائه به شورای راهبردی
3- تنظیم جدول زمانبندی تشکیل جلسات کارگروه های کارشناسی و شورای راهبردی
4- تهیه و تدوین دستور کار شورای راهبردی و تنظیم موضوعات
5- تدوین گزارش عملکرد شورا
6- ارسال گزارش ها و صورت جلسات برای اعضای شورا
7- مستند سازی برنامه های ارایه شده و مصوبات شورا
8- تدوین فرایندهای مورد نیاز جهت اخذ دیدگاه ها، پیشنهادها، و نظرات کارشناسی واحدهای ستادی، مدیران کل و کارگروه های تخصصی و ارایه در شورا
9- پیگیری و دریافت گزارش از کارگروه های تخصصی و انجام امور محوله از سوی رییس شورای راهبردی
ماده 7- نحوه تشکیل جلسات
1-7- جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار به صورت منظم برگزار خواهد شد.
2-7- جلسات فوق العاده به پیشنهاد دبیر و تأیید رییس شورا برگزار می گردد.
 
ماده 8- کارگروه های تخصصی
1-8- کارگروه ها متشکل از خبرگان و متخصصانی است که حسب موضوع و به تشخیص رییس شورای راهبردی به صورت موقت یا دایم تشکیل می شوند (پیوست 1: اسامی کارگروه ها)
2-8- وظیفه کارگروه ها بررسی موضوعات اولویت دار و یا ارجاعی دبیرخانه و تدوین گزارش های راهبردی جهت طرح در شورا می باشد.
3-8- اعضاء کارگروه های تخصصی به تناسب موضوع و بر اساس پیشنهاد دبیر کارگروه و تأیید رئیس شورای راهبردی از بین صاحب نظران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران و کارشناسان مراکز و موسسات خارج از وزارت ورزش و جوانان انتخاب می شوند.
4-8- دبیر کارگروه ها توسط رییس شورای راهبردی انتخاب و معرفی می شوند.
تبصره- دبیر هر کارگروه با هماهنگی دبیرخانه شورای راهبردی می تواند حسب نیاز و موضوع جلسات، از صاحبنظران به صورت موردی دعوت نماید.
 
ماده 9- شوراهای راهبردی استان ها
شورای راهبردی استان مرجع تبیین سیاست ها و خط مشی های راهبردی ورزش و جوانان هر استان بوده و اعضای آن متشکل از افراد زیر می باشد:
1-9- مدیرکل ورزش و جوانان استان به عنوان رییس شورا
2-9- دبیر شورا
3-9- معاونان مدیر کل
4-9- مشاوران مدیر کل
5-9- مسئول شورای پژوهش و فناوری استان
6-9- سه تا 5 کارشناس خبره از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان
 
تبصره1- شورا می تواند به تناسب موضوع از مدیران و کارشناسان دستگاه ها و نهادهای مرتبط استان برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره 2- اهداف و وظایف شورای راهبردی استان منطبق با اهداف و وظایف شورای راهبردی وزارت و در محدوده جغرافیایی استان می باشد.
تبصره 3- اعضای شورا با حکم مدیر کل ورزش و جوانان استان منصوب می شوند.
تبصره 4- کارشناسان خبره با تأیید مدیر کل ورزش و جوانان استان انتخاب می شوند.
تبصره 5- شورای راهبردی استان می تواند در صورت نیاز نسبت به تشکیل کارگروه های موقت یا دایم اقدام نماید.
تبصره 6- اعضاء کارگروه های تخصصی استان به تناسب موضوع و بر اساس پیشنهاد دبیر شورا و تأیید مدیرکل ورزش و جوانان استان از بین صاحب نظران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان، و مدیران و کارشناسان مراکز و موسسات ذیربط انتخاب می شوند.
تبصره 7- دبیر شورا موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه شورای راهبردی استان و تطبیق وظایف آن با دبیرخانه شورای راهبردی وزارت، نسبت به تشکیل جلسات و ارسال صورت جلسات و گزارش های سه ماهه اقدام نماید.
 
ماده 10- هزینه ها
حق الجلسه اعضای شورا و کارگروه های تخصصی وزارت برابر مقررات پس از تأیید رئیس شورا از سوی معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت پرداخت خواهد شد. پرداخت حق الجلسه اعضای شورا و کارگروه های تخصصی استان به عهده اداره کل مربوطه خواهد بود. 

این آیین نامه در 10 ماده و 10 تبصره در جلسه مورخ 25/10/92 شورای معاونان تصویب و به تأیید مقام عالی وزارت ورزش و جوانان رسید و از این تاریخ لازم الاجراست.

 

/ 0 نظر / 31 بازدید