استاد ناصر کاتوزیان و حقوق ورزشی

 دورنمای حقوق ورزشی و اقسام قوانین آن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جهان کنونی، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است؛وسیله ه‏ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می‏کند.از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه‏های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می‏شود.این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان«حقوق ورزشی»شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازد.این اقبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله‏های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویه‏های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسؤولیت مدنی در نظر بگیرند.

ما تا تحقق این آرمان، که«حقوق ورزشی»نیز به عنوان رشته ویژه‏ای از حقوق تدوین شود، راه درازی در پیش داریم:هنوز ادبیات حقوقی ما در این زمینه نوپا است و رویه قضایی، چنانکه باید، به این پدیده مفید اجتماعی و مبارزه با خطر بازیهای ورزشی نپرداخته است.از نظر اجتماعی نیز هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاهها و انجمنهای ورزشی آن اقتدار و انسجام را نیافته‏اند که آفریننده نظم نو در ورزش شوند.هنوز مردم ما به ورزش به عنوان فضیلت اخلاقی می‏نگرند و آن را نوعی تفریح و سرگرمی مفید می‏شناسند و این فایده را از آن انتظار دارند که وسیله تربیت و سلامت روح و جسم آدمی شود.این نگرش اخلاقی انگیزه سبک و ناچیزی برای دست زدن به تلاشی گسترده در راه تدوین و تکامل«حقوق ورزشی»نیست، ولی باید این واقعیت را در نظر داشت که حقوق حرفه‏ای و شغلی ایجاب می‏کند که مقدمه لازم برای آن فراهم آید و نهادهای ورزشی به صورت مؤسسه‏های بزرگ اقتصادی و حرفه‏ای در صحنه زندگی اجتماعی ظاهر شوند.بی‏گمان، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته‏های گوناگون ورزشی دیده می‏شود و موفقیتهای امیدوار کننده‏ای که در میدانهای بین المللی و جهانی به دست آورده‏اند، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبه اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد«حقوق ورزشی» مستقل با همه ویژگیهای اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست و امیدوارم تشکیل همایشهای بین المللی، سنگ نخستین این بنای رفیع باشد.

منبع:

مقدمه مقاله خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان

 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 39)

/ 0 نظر / 25 بازدید