از مصرف موادمخدّر تا قمار در مسابقات ورزشی

  حمل و مصرف مواد مخدّر :

بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدّر ، هرگونه حمل و استعمال مواد مخدّر جرم محسوب می شود و مرتکب ، به مجازات های مقرّر در این قانون محکوم می شود ، این مجازات ها بر اساس نوع مواد مخدّر و مقدار آن متفاوت می باشد.

   قمار و گروبندی :

آیا گروبندی تماشاگران ورزشی در مسابقات سوارکاری ، تیراندازی و شمشیرزنی جایز است ؟ !  در جواب می بایست گفت که الفاظ ماده 655 قانون مدنی ، گروبندی در این سه رشته را جایز برشمرده ولی ماهیّت و روح ماده ، مخالف گروبندی بین تماشاگران ورزشی است زیرا گروبندی در هر سه رشته فوق الذکر ، با هدف پیشرفت فنون و مهارت های جنگی برای شرکت کنندگان لحاظ گردیده است و با بررسی متون فقهی و نظرات علما لازم است که جایزه مسابقه برای ورزشکاران باشد نه دیگران . بر این اساس ، گروبندی بر سر برد و باخت ورزشکاران توسط تماشاگران ورزشی باطل است هر چند که در سوارکاری ، تیراندازی و شمشیرزنی باشد .  

منبع:

دکتر ناصر کاتوزیان / حقوق مدنی / مشارکت ها و صلح ،

 احمد محمّدولی / مقاله قمار و گروبندی در ورزش ؛

 

/ 0 نظر / 5 بازدید