آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مالیات های مستقیم

آیین‌نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی مالیات‌های
مستقیم- مصوب 1380

‌شماره : .33219ت27260‌ه‍

‌تاریخ : 1381.07.10
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان تربیت بدنی - سازمان بهزیستی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.7.3 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 1381.6.31
وزارت‌امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌های
مستقیم - مصوب 1380-،‌آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380
‌ماده 1- ‌درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای دانشگاه‌ها و
مراکز آموزش عالی‌غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با
تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از
‌وزارتخانه ذی ربط می‌باشد.
‌تبصره 1- درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق
مقررات مربوط‌و سایر فعالیت‌های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می‌باشد.
‌تبصره 2- درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره‌های
آموزشی این گونه‌مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و از
پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
‌ماده 2- ‌درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از
مراجع ذی‌ربط،‌بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است.
‌هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت‌های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط
مشمول مالیات‌خواهد بود.
‌ماده 3- درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از
فعالیت‌های‌منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
‌منظور از فعالیت‌های ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط‌تعیین می‌شود و توسط باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی انجام می‌پذیرد.
تبصره - ‌درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و سایر فعالیت‌ها یا رشته‌های ورزشی فاقد مجوز و‌همچنین درآمد حاصل از تبلیغات، فروش دارایی‌ها، کمک‌ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات‌خواهد بود.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

/ 0 نظر / 25 بازدید