ورزش در قانون مجازات اسلامی

بعد از آن که ورزش به عنوان یک موضوع خاص به طور وسیع و گسترده مورد نظر قرار گرفت و مراجعات مصدومین ورزش به دادگاه ها کاملاً ایجاب می نمود که بین حوادث ورزشی و سایر حوادث بایستی تفاوت قائل شد بالاخره قانون گذار در سال 1352 با تصویب ماده 42 مجازات عمومی به اختلاف نظرها پایان داد ، تا این که در آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی این ماده با کمی تغییر به ماده 59 فعلی تبدیل شد .

بر اساس ماده 59 قانون مجازات اسلامی اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :

          1- ..... 2- ..... 3- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که مسبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .

/ 0 نظر / 8 بازدید