فعل و ترک فعل در ورزش

عمل مرتکب می تواند به شکل فعل و یا ترک فعل باشد ، منظور از فعل عملی است که تجلی اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاری است و به نحوی قابل حس است مثل فعل های ورزشی از قبیل تنه زدن ، اجرای فن خطا ، سد کردن ، پشت پا زدن ، پرتاب توپ با دست به صورت حریف و ....

 ترک فعل عبارت است از خودداری از انجام کاری که مقنن انجام آن را امر کرده است برای مثال ناجی غریق موظف است که شناگری که در حال غرق شدن است را نجات دهد در صورت کوتاهی ترک فعل محسوب می شود .

/ 0 نظر / 6 بازدید