آیین نامه چگونگی اداره امور باشگاه های مردمی شده مصوب 1358/03/06

تاریخ تصویب : 1358/03/06 مرجع تصویب : مصوبات شورای انقلاب
‌ماده 1 - تعریف: باشگاه‌های مردمی شده به باشگاه‌های عمومی اطلاق می‌شود که از
سازمان تربیت بدنی ایران تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه پروانه(‌اعم از دائم و
موقت) اخذ نموده‌اند.
‌ماده 2 - هدف
- کشف استعدادهای ورزشی
‌ایجاد مسابقات محلی بین جوانان و نوجوان
- انجام تمرینات ورزشی بر اساس موازین علمی ورزشی
- پرورش استعدادهای ورزشی تا سطح قهرمانی
- ایجاد محیط مناسب برای جلب افراد به اماکن ورزشی
- مشارکت اهالی هر محل در اداره امور مراکز ورزشی محل خود
‌ایجاد اعتماد در خانواده‌ها به منظور تشویق و ترغیب فرزندان خود برای شرکت در
تمرینات و مسابقات ورزشی.
‌رفع نگرانی پدران و مادران از حضور فرزندان خود در مراکز ورزشی
‌ایجاد محیط مناسب برای مصون داشتن جوانان و نوجوانان از انحرافات اخلاقی و
اجتماعی
‌ماده 3 - ارکان باشگاه
‌الف - هیأت مدیره: اعضای هیأت مدیره از افراد زیر تشکیل می‌گردد:
- دو نفر از معتمدین محل
- نماینده شهرداری منطقه
- نماینده آموزش و پرورش
- نماینده سازمان تربیت بدنی ایران
- نماینده ورزشکاران محل
‌تبصره 1 - اعضاء هیأت مدیره رییس هیأت مدیره را به مدت یک سال از بین خود انتخاب
خواهند کرد.
‌تبصره 2 - چنانچه در یک محل تعداد باشگاه‌ها از یکی تجاوز نماید برای هر باشگاه
به طور جداگانه هیأت مدیره طبق ماده سه این آیین‌نامه تعیین‌خواهد شد.
‌تبصره 3 - باشگاه‌های عمومی مربوط به اقلیت‌های مذهبی هیأت مدیره خود را به جای
دو نفر از معتمدین محل، دو نفر از اقلیت‌های مذهبی خود‌را انتخاب می‌نمایند.
ب - مدیر عامل
‌به انتخاب هیأت مدیره یکی از کارکنان واجد شرایط سازمان تربیت بدنی ایران و با
صدور حکم از طرف سازمان تربیت بدنی به سمت مدیر عامل‌منصوب می‌گردد.
‌تبصره 4 - واحدهای اداری - مالی - فنی و برنامه‌ریزی ورزش زیر نظر مدیر عامل
انجام وظیفه می‌نماید.
‌ماده 4 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره
- تعیین خط مشی باشگاه
- انتخاب و پیشنهاد مدیر عامل باشگاه به سازمان تربیت بدنی
- تصویب پیشنهادات، برنامه‌ها، طرحهای مربوط به باشگاه.
- تصویب بودجه - ترازنامه سالیانه
- تصویب تقویم ورزشی سالیانه
- تشکیل جلسات هیأت مدیره در هر ماه یک مرتبه به دعوت رییس هیأت مدیره
- تشکیل جلسات فوق‌العاده با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب رییس هیأت مدیره
- مدیر عامل باشگاه می‌تواند در کلیه جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت
نماید.
- توسعه و گسترش تأسیسات و تجهیزات
- تعیین حق عضویت اعضاء
- کوشش در مشارکت مردم برای کمکهای لازم به باشگاه
‌ماده 5 - وظایف و اختیارات مدیر عامل
- اجرای کلیه امور اداری و مالی و ورزشی
- تهیه طرحها و برنامه‌های ورزشی
- پیشنهاد کادر مورد نیاز (‌اعم از مربی و مستخدم)
- پیش‌بینی و تهیه وسایل ورزشی و غیر ورزشی مورد نیاز
- شرکت در جلسات - سمینارها - گردهم‌آیی‌ها و کنفرانس‌های مربوط
- اقدام به توسعه تأسیسات و اماکن ورزشی
- تهیه گزارش مالی سالیانه جهت تصویب هیأت مدیره
‌ماده 6 - شرایط مدیر عامل
- حداقل سن مدیر عامل 22 سال است
‌متدین بودن به دین مبین اسلام
- داشتن سواد خواندن و نوشتن در حد اجرای وظایف و مقررات و آیین‌نامه‌ها
-‌داشتن سلامتی جسمی کامل
- نداشتن هیچ‌گونه اشتغال دیگر
- نداشتن محکومیت کیفری و داشتن شهرت به حسن اخلاق و سابقه
‌تبصره - برای باشگاه‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی مدیر عامل با داشتن سایر شرایط
مندرج در این آیین‌نامه می‌تواند از بین اقلیت‌های مذهبی‌باشد.
‌ماده 7 - رنگ پرچم - لباس - آرم
‌برای اینگونه باشگاه‌ها رنگ لباس - پرچم - آرم مخصوص تعیین و توسط باشگاه جهت
تصویب به سازمان تربیت بدنی ایران پیشنهاد می‌شود.
‌تبصره 1 - باشگاه‌ها موظفند لباسهای ورزشی ورزشکاران خود را به آرم مصوب منقوش
نمایند.
‌تبصره 2 - رنگ لباس و آرم تیمهای ملی و المپیک مخصوص این تیمها نمی‌باشد و
باشگاه‌ها نمی‌توانند از آنها استفاده نمایند.
‌ماده 8 - منابع مالی باشگاه
- دریافت حق عضویت از اعضاء
- فروش بلیط مسابقات
- دریافت کرایه و حق استفاده از تأسیسات
- کمکهای دولت (‌اعم از اعتبارات جاری و عمرانی)
- کمک افراد خیر و نیکوکار و دستگاه‌های ملی و دولتی
‌ماده 9 - امور مالی
‌انجام امور مالی تابع آیین‌نامه خاصی است که پس از تهیه و تصویب سازمان تربیت
بدنی قابل اجرا خواهد بود.

/ 0 نظر / 29 بازدید