طرح اختصاص درصدی از درآمد صدا و سیما به فدراسیونهای ورزشی مصوب1381

تاریخ تصویب : 1381/05/26
مرجع تصویب : مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت‌نظام درباره طرح اختصاص درصدی از درآمد صدا و‌سیمای جمهوری
اسلامی ایران به فدراسیونهای ورزشی ‌طرح اختصاص درصدی از درآمد حاصل از پخش
مسابقات ورزشی توسط صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران به فدراسیونهای ورزشی که در
جلسه مورخ 1380.12.9‌مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد ایراد شورای نگهبان
قرار گرفته بود و در‌اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی به مجمع تشخیص
مصلحت نظام‌ارجاع گردیده بود، در جلسه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل به
تصویب‌رسید:

‌مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی و‌استماع اظهارات
نماینده دولت (‌رئیس سازمان تربیت بدنی) و دفاعیات رئیس کمیسیون‌برنامه و بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان ارائه دهنده طرح و‌پس از اظهارات
موافقان و مخالفان به این نتیجه رسید که این مصوبه ضمن ایجاد اختلال در‌ضبط و پخش
مسابقات ورزشی، به روابط جاری و تفاهم باشگاهها و صدا و سیما آسیب‌خواهد زد و صدا
و سیما را به سمت برنامه ورزشی خاص و محدود سوق خواهد داد که‌نتیجه نهایی آن تقلیل
برنامه‌های ورزشی صدا و سیما، تضعیف مسابقات ورزشی و در‌نهایت تنزل ورزش کشور
خواهد بود. ضمن این که اختلاف نظر دولت و مجلس شورای‌اسلامی در نحوه تقسیم وجوه
حاصله از این مصوبه اجرای آن را مشکل خواهد کرد و باعث‌اختلافات جدیدی بین
باشگاهها، فدارسیونها و دولت خواهد شد، با عنایت به مراتب فوق و‌فقدان مصلحت ملزمه
برای عدول از قانون اساسی مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد‌تأیید قرار نگرفت.

‌همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تأکید بر اهمیت ورزش و ضرورت‌ارتقاء سطح ورزش
کشور تقویت و توسعه باشگاههای ورزشی و با توجه به این که صدا و‌سیما از بابت پخش
مسابقات ورزشی درآمدی کسب نمی‌کند و هرگونه پرداخت به‌فدراسیونها ضرورتاً از محل
بودجه‌های دولتی تأمین خواهد شد، توصیه می‌نماید دولت‌سهم مناسبی از بودجه کشور به
ورزش اختصاص دهد و با عنایت به اهمیت برنامه‌های صدا‌و سیما در گسترش ورزش و با
درنظر گرفتن تفاهم موجود بین باشگاهها و صدا و سیما،‌توصیه می‌شود برای ترغیب
باشگاههای ورزشی به مشارکت فعال و گسترده در برنامه‌های‌ورزشی کشور، صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران همکاری و مساعدت بیشتری به عمل‌آورد.

‌مصوبه فوق در جلسه مورخ 1381.5.26 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام‌رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی

/ 0 نظر / 29 بازدید