نقض مقررات

 مهم ترین شرط در ماده 59 قانون مجازات اسلامی رعایت مقررات ورزشی در آن رشته می باشد اگر عملیات ورزشی بر خلاف قوانین و مقررات آن رشته ورزشـی باشـد مـرتکب نمی تواند از امتیازات این ماده بهره ببرد و چنان چه در اثر نقض مقررات حادثه ای رخ دهد جرم می باشد و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد . برای مثال در قوانین بین المللی واترپلو ، زیر آب کردن حریف خـطا محسوب می شود و اگر در اثر این عمل حادثه ای رخ دهد مرتکب مسئول است و نمی تواند از مفاد این ماده بهره مند گردد .

/ 0 نظر / 8 بازدید