اصلاح تصویب نامه موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور

وزارت ورزش و جوانان
     هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 48980/1 مورخ 10/8/1390 وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
     1ـ عنـوان ورزش حرفـه ای مندرج در بند 2/1/1 پیوسـت تصویـب نامه شماره 41173/ت27447هـ مورخ 23/7/1382، موضوع نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
ورزش حرفه ای: فعالیت های ورزشی سازمان یافته ای که به منظور کسب درآمد برای توسعه ارزش های اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد و ضوابط و شاخص های آن در چـارچوب مقررات مـراجع ذی صلاح توسط وزارت ورزش و جـوانان تعیـین و ابلاغ می شود.
     2ـ ضوابط و شاخص های موضوع این تصویب نامه صرفاً تا پایان سال 1392 اعتبار دارد و وزارت ورزش و جوانان موظف است شاخص های ورزش حرفه ای را برای اصلاح به تصویب هیئت وزیران برساند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

/ 0 نظر / 5 بازدید