عرف و عادت در ورزش

 مقررات ورزشی ناظر به عملیات ورزشی در هر ورزش تحت عنوان آیین نامه ، قوانین یا مقررات به مربیان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همین مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخیص می دهند ، در مواردی که قواعد مدونی وجود نداشته باشد قاضی با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر کارشناسان ذی صلاح آن ورزش رأی صادر می کند

/ 1 نظر / 7 بازدید