آیین‌نامه چگونگی بهره‌برداری از اماکن ورزشی توسط بخش غیر دولتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.1.30 بنا به پیشنهاد شماره 1.6.20 مورخ 1370.2.2 سازمان تربیت بدنی و تأییدیه نامه شماره 1015 - 4039.62 - 1‌مورخ 1370.3.13 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 "‌آیین‌نامه‌نحوه بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به سازمان تربیت‌بدنی توسط بخش غیر دولتی" را به شرح زیر تصویب نمودند:
"‌آیین‌نامه چگونگی بهره‌برداری از اماکن ورزشی متعلق به سازمان تربیت بدنی توسط بخش غیر دولتی"
‌ماده 1 - سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود، می‌تواند اماکن ورزشی تحت اختیار خود را، به‌منظور "‌بهره‌برداری" از طریق انعقاد قرارداد اجاره در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد.
‌ماده 2 - منظور از متقاضیان غیر دولتی موضوع این آیین‌نامه فدراسیون‌های ورزشی، هیأت‌ها، انجمن‌ها و کمیته‌های ورزشی، باشگاه‌ها و سایر اشخاص حقیقی‌یا حقوقی واجد صلاحیت است.
‌تبصره - تشخیص صلاحیت متقاضی بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد به عهده سازمان می‌باشد و قابل تفویض به ادارات کل‌تربیت بدنی استانها خواهد بود.
‌ماده 3 - منظور از "‌بهره‌برداری"، اجازه استفاده ورزشی از اماکن موضوع این آیین‌نامه برای ساعات و مدت زمان معین است که در قراردادهای منعقد شده ذکر‌خواهد شد.
‌ماده 4 - قراردادهای منعقد شده باید علاوه بر شرایط عمومی قرارداد، حاوی نکات زیر باشند:
‌الف: عمد انتقال مورد بهره‌برداری به غیر، تحت هر عنوان.
ب: تحویل عین مورد بهره‌برداری به محض انقضای مدت تعیین شده در قرارداد به سازمان و جبران خسارت و زیانهای وارد شده به مورد بهره‌برداری به صورت‌کلی یا جزئی از سوی بهره‌بردار.
ج - قبول نظارت مستقیم و اجرای دستورالعملهای صادر شده از سوی سازمان.
‌د: قبول ضوابط بهره‌برداری از قبیل رعایت نرخ‌ها، شئون اسلامی و مقررات ورزشی که سازمان تعیین می‌کند.
ه: خودداری از هر گونه تغییرات ساختمانی و ورزشی، مگر با کسب موافقت سازمان.
‌ماده 5 - نگهداری اماکن موضوع این آیین‌نامه با توجه به مفاد قرارداد حسب مورد با سازمان یا بهره‌بردار است.
‌ماده 6 - درآمدهای حاصل از اجرای این آیین‌نامه که بر اساس قرارداد منعقد شده میان سازمان و بهره‌بردار تعیین می‌شود، می‌تواند به صورت مبلغ مقطوع یا‌درصدی از درآمدهای بهره‌برداری به صورت شرط ضمن عقد باشد.
‌ماده 7 - سازمان و ادارات لک تربیت بدنی استانها مکلفند درآمدهای وصولی موضوع این آیین‌نامه را به حساب خزانه واریز و گزارش لازم را به اداره کل امور‌مالی سازمان ارائه نمایند.
‌ماده 8 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با توجه به میزان درآمدهای وولی موضوع این آیین‌نامه صد درصد (100%) درآمد مزبور را، از محل اعتبار منظور‌شده در قانون بوده هر سال به سازمان تخصیص دهد.
‌تبصره - درآمدهای موضوع این آیین‌نامه بر اساس موافقت‌نامه‌ای که بین سازمان و سازمان برنامه و بودجه مبادله می‌گردد باید صرفاً به مصرف تجهیز، تعمیر و‌نگهداری اماکن ورزشی کشور برسد.
‌ماده 9 - سهم هر یک از ادارات کل تربیت بدنی استانها به نسبت وجوه واریزی و در حدود اعتبار مصوب هفتاد درصد (70%) خواهد بود و باقی مانده با‌تشخیص سرپرست سازمان یا مقام مجاز از طرف وی توزیع خواهد شد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

/ 0 نظر / 44 بازدید